456. Samuel Franc z Liblic, císařský rychtář v městě Chrudimi, dává komoře česká zprávu o počtu osedlých domů (461) ve všech čtvrtech téhož města a na předměstí.

V CHRUDIMI. 1598, 6. listopadu. - Orig. y archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

VMti vysoce urození páni, páni etc. Ráčili ste mi na místě JMCské pána, pána nás všech nejmilostivějšího milostivé poručení učiniti: poněvadž by až posavad vedle nařízení sněmovního vejčet domův zde v městě Chrudimi, z kterýchž se zbírka zemská na tři terminy rozdílné dává, ode mne vykonán a tu kdež náleží odveden nebyl, abych to ihned bez dalších odkladův učinil a poznamenání pořádné toho VMtem na komoru od dodání mně tohoto psaní v tým dni pořád zběhlém odeslal, jakž též poručení, jehož datum v outerej po svatým Lukáši evangelistu Páně a mně dodáno v sobotu u vigiljí předcházející památku Všech svatých vše léta tohoto a devadesátého osmého, to vše šíře v sobě obsahuje a zavírá. I že sem, milostiví páni, takového vejčtu až posavad nevykonal, v tom se VMtem v náležité uctivosti, proč se toho nestalo, omluvná činím: jedno za příčinou tou, že sem žádné zprávy, kam a kde bych takovej vejčet domů odvésti jměl, od žádného neměl, druhé, že páni berníci krajští v tom ve všem času nic jsou mi neřekli a žádného napomenutí, jakbych se v tom zachovati měl, ani zprávy v té příčině neučinili. A protož nyní maje já takové o tom od VMtí na místě JMCské poručení, v tom ve všem sem se náležitě a poslušně zachoval a, přijavše k sobě několik osob radních, takové všecky domy a v nich hospodáře osedlé, z kterýchž se taková zbírka zemská vedle nařízení sněmovního dává, se vší pilností a bedlivostí ve všech čtvrtech jakž v městě tak i na předměstí sečetl, jichž se všech všudy v jedné summě nachází a jest: čtyry sta šedesáte a jeden. Což VMtem vedle téhož milostivého poručení časně v známost uvozuji, na jiném nejsa, nežli jakž v té tak i v jiných příčinách vedle povinnosti své náležitou povolnost k VMtem zachovati. S tím se VMtem k laskavé ochraně poručena činím. Datum v městě Chrudimi v pátek po památce Všech svatých léta etc. 98.

JMCské rychtář

Samuel Franc z Liblic v městě Chrudimi.

Přihlásit/registrovat se do ISP