412. Usnešení sněmu, jenž zahájen byl dne 3. dubna a ukončen dne 17. t. m. roku 1598 na hradě Pražském.

1598, 3-17. dubna. - Kvatern bílý sněmův obecných od r. 1583 do 1602, č. 2, fol. K. 14-L. 19 v král. Českém archivu zemském sub Malý stav. arch.

Tito artikulové na sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském léta Páně tisícího pětistého devadesátého osmého v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate při přítomnosti nejjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa II. Římského císaře, Uherského a Českého krále etc. ode všech tří stavův království Českého svoleni a zavříni jsou.

Ve jméno velebné a nerozdílné Trojice božské Otce, Syna i Ducha svatého, vše-jednoho všemohoucího pána Boha na věky požehnaného, amen.

Jakož jest JMt Římský císař, Uherský český etc. král etc., pán náš nejmilostivější, sněm obecní na hrad Pražský všem třem stavům království českého věrným poddaným JMti rozepsati a předkem to stavům milostivě v známost uvésti ráčil, kterakby JMt stavův království tohoto, majíce vědomost o jich velikých pomocech, kteréž sou tato léta proti nepříteli všeho křesťanstva Turku z poddané volnosti rádi činili, v dalších takových pomocech milostivě ušanovati chtíti ráčil: však poněvadž ta válka turecká teď již několik let pořád trvající s dobrým a prospěšným království tohoto a zemí JMti i všeho křesťanstva k spokojení přivedena býti nemohla, že JMti jakožto nejpřednější křesťanské od pána Boha vystavené vrchnosti to přináleží na cesty a prostředky mysliti, jakby týmuž nepříteli s pomocí všemohoucího pána Boha náležitě odpíráno býti mohlo, protož že JMt sněm říšský o slušnou a náležitou pomoc proti témuž nepříteli Turku rozepsati a ten z daru božího také k dobrému dokonání přivésti ráčil, milostivě toho JMt při stavích tohoto království vyhledávajíc, aby také pro ochranu svou, zemí k tomuto království připojených i všeho křesťanstva jistou pomoc proti témuž nepříteli Turku JMCské svolili, jakž dále JMti milostivé předložení sněmovní v širokých slovích s hojnými a velikými důvody, jaká toho veliká a nevyhnutedlná potřeba čím dále více nastává, to vše v sobě šíř obsahuje a zavírá.

Což majíce stavové v svém bedlivém uvážení, v skutku to poznávají, že pán Bůh všemohoucí je i jiné křesťany touto tak dlouho trvající a velmi obtížnou válkou, také i mnohými jinými od povodní a větrův škodami a častými zemskými neúrodami pro hříchy a nepravosti jich spravedlivě a slušně navštěvovati ráčí: protož uznali jsou předkem za věc nejpotřebnější býti, aby se ku pánu Bohu svému obrátili, za milost, hříchův odpuštění a jeho božskou pomoc a ochranu pokorně a poníženě prosili, nicméně, poněvadž při začátku tohoto sněmu všemohoucí pán Buoh tou novinou, že jest pevnost Ráb nepříteli Turku odňata a v moc JMCské k dobrému JMti a všeho křesťanstva ku potěšení obrácena, [potěšil], pokorně s velikou vděčností děkovali, též také JMCské z této tak milostivé péče a starosti, kterou o toto království a země k němu připojené i o všeckno křesťanstvo jmíti a o to, aby témuž nepříteli Turku náležitě odpíráno býti mohlo, pečovati ráčí, poddaně děkovali, prosíce při tom, aby JMCská jakožto král a pán jich nejmilostivější všecky obyvatele tohoto království mandáty svými císařskými ku pobožnosti a k náležitému jeho milosti božské děkování napomenouti, také i nad všelijakými dobrými pořádky a tím. což tak na obecních sněmích předešle i nyní zavříno jest, nicméně i nad řádem od JMCské v městech Pražských nařízeným svou stálou, milostivou a ochranou ruku vždycky držeti ráčil. Dále pak poznávajíce to stavové v skutku, ačkoliv nemožnost jich příliš velká při nich a poddaných jejich se nachází, však že JMCské bez slušné a veliké pomoci všeho křesťanstva, poněvadž se zpráva dává, že císař turecký sám osobou svou a s mocí prvé neslýchanou na křesťanstvo se vytáhnouti strojí, jemu odpírati možné není. protož jsou se o níže psanou pomoc mezi sebou namluvili a snesli.

Sbírka na lid válečný.

Předně na panstvích JMCské hejtmane a purkrabové, stav pansky, rytířský, města, kollégiáti, též všickni lidé duchovní, aby každý, kdožkoliv jaké lidi poddané mají. z každého gruntu neb z každého člověka poddaného osedlého (nepotahujíce téhož člověka v to, než sám každý z měšce vlastního) tento rok jednu kopu míšeňskou, totiž v pondělí po památce svaté Trojice nejprve příští půl kopy míšeňské a na svatého Havla příštího vše léta tohoto devadesátého osmého druhé půl kopy míšeňské aby skládali. Pražané pak i jiná města JMCské a JíMCové jakožto králové České, kteří třetího stavu užívají, místo té sbírky, kterouž sou stavové vyšší po jedné kopě míšeňské z poddaných mezi sebou svolili, k takové obecní potřebě na hotové sumě třidceti sedm tisíc pět set kop míšen, aby dali, totiž jednu polovici též sumy v pondělí po památce svaté Trojice a druhou polovici při svatým Havle vše léta tohoto devadesátého osmého. A nad to vejšeji ten každý, kdož peníze na ourocích má, aby z každého tisíce kop groš. českých, cožby tak mimo dluhy své týchž peněz na ourocích měl, šest kop groš. českých na dva rozdílné termíny, totiž v pondělí po svaté Trojici nejprve příští tři kopy grošuov českých a na den st. Havla při druhém termínu tolikéž tři kopy gr. českých s listy přiznavacími dáti byl povinen. Toliko kteréby vdovy neb jiní lidé tak chudí byli, žeby více statku nežli jednom do jednoho tisíce kop grošův českých jmění svého neměli, ti se v to nepotahují.

Sbírka z poddaných.

A dále k milostivé JMCské žádosti na tom sou se s JMCskou všickni tři stavové snesli a toto nařízení učinili, aby z panství JMCské lidé poddaní, též pánův, rytířstva, měst, osob městských i duchovních i všech jiných lidí každý poddaný usedlý po jedné kopě dvanácti groš. míšeňských rozdílně na tři termíny aby dali, totiž první termín při svatém Vavřinci, druhý při svatém Vácslavu a třetí při vánocech vše tohoto roku devadesátého osmého, vždy každého termínu po dvadcíti čtyřech groš. míšeňských. Z takové pak sbírky, jakž poddaní k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského, tak k purkrabství Karlštejnskému náležející ani žádní manové v této tak veliké obecní nás všech potřebě, by pak i z gruntu sběhli, vynímati se nemají. K čemuž týmž lidem poddaným podruhové jich podle náležitého uznání i také čeládka přístavná mužského pohlaví z každé kopy, jakž by sjednána byla, dva groše míšeňská ku pomoci té sbírky hospodářům svým odvozovati mají. A také každý vovčák mistr po jedné kopě míšeňské a pacholek po půl kopě rozdílně na ty tři předejpsané termíny dávati má. Svobodníci pak, dědinníci, nápravníci, též svobodní rychtáři a dvořáci každý po šesti kopách míšeňských, farářové i všickni lidé duchovní a kteříž jaké důchody k farám mají, by pak i farářův tu nebylo, teda z far kollator po třech kopách míšeňských, též na tři termíny napřed psané vždy třetí díl té své sbírky při jednom každém termínu dáti a odvozovati mají. Též také jeden každý z obyvatelův tohoto království, který toliko dvůr poplužní bez lidí poddaných osedlých má a jiných pomocí neskládá, ten každý aby z toho dvoru, také i dědinníci a dvořáci totiž šest kop míšeňských na ty předepsané tři termíny vždy po dvou kopách míšeňských v táž místa předepsaná dávati a časně i s listy přiznavacími odvozovati byl povinen.

Pražané pak i jiná města JMCské i JíMCové jakožto králové České všickni, kteříž třetího stavu užívají, aby vždycky každý osedlý z domu svého po čtyřidcíti osmi groších míšeňských na ty tři termíny svrchu psané tak, aby na každého po dvou kopách čtyrmecítma groších míšeňských z jednoho každého domu dáti přišlo, dáti a odvozovati mají. Však poněvadž se zpráva dává, žeby domové jakž v městech Pražských, tak i v jiných městech nepilně sčítáni býti měli, protož aby rychtářové JMCské v jednom každém městě a kdež rychtářův JMCské není, primas a jedna osoba úřadní na povinnosti své se vší bedlivostí všecky domy, z nichž by se táž sbírka dáti měla, sečtli, tak aby při té sbírce náležitá rovnost ode všech zachována býti mohla. Nicméně domové náležití k nejvyššímu převorství království českého, panně abatyši kláštera svatého Jiří, též klášteru sv. Anežky a sv. Tomáše i všech lidí duchovních při městech Pražských a jiných městech bydlících od vrchnosti jich, i kteříž jsou vnově vystaveni, se vší pilností tak vyhledáni a sečteni býti mají, aby všickni z domův svých tu svolenou sbírku dávali a vyplňovali. Kterážto sbírka aby se ihned na zejtří sv. Vavřince za ten první termin z měst Pražských nejvyšším berníkům a v jednom každém městě krajském berníkům krajským tak, jakž výš dotčeno, odvozovati začala. Druhý pak termin nazejtří svatého Vácslava a třetí termin v pondělí po vánocích vše tohoto roku devadesátého osmého od každého obyvatele království Českého beze všech odtahův pod níže psanými pokutami aby se zouplna skládal a berníkům krajským níže psaným s listy přiznavacími tak, jakž jich forma při zavírce tohoto sněmu ukazuje, na každý termin svrchu psaný časně odvozoval. Z takové pak sbírky jak písaři, kteří by na hradě Pražském aneb kdežkoli v jakých koli povinnostech buďto JMCské neb zemských byli a byt svůj v městech měli a živností městských požívali, též také i handléři cizozemci a ležáci nijakž se vytahovati nemají i moci nebudou.

Sbírka z rozličných věcí.

Předkem aby z jednoho každého dčberu aneb kopy štik a kaprův což se toho koli prodá, jedenkaždý z obyvatelův tohoto království po pěti groších bílých dali. Item z každého vědra vína, kteréž se koli a od koho koli vyšenkuje, aby též pět grošův bílých dáno bylo. Item z každé láky sladkého pití po jednom tolaru a kdež by se pak táž sladká pití z velkých nádob šenkovala, tu aby se vždycky čtyrydceti pinet za jednu láku počítalo. Item z dobytkův, kteří se koli na prodaj bijí, aby jeden každý povinen byl dáti: z vola uherského patnácte grošův českých, z krmného domácího patnáct grošův česk., -z polského dvanáct groš. česk., z domácího českého deset groš. česk., z krávy a z jalovice šest groš. česk., z telete každého tři groš. česk., z vepře krmného pět groš. česk., z skopce, berana a kozla po jednom groš. česk., z ovce a jehněte po jednom gr. česk., z pinty páleného vína, kdož je koli z kvasnic páliti dá na prodej, aby každý povinen byl dáti jeden groš český.

Však poněvadž se to v skutku shledalo, že se na též pálené v tomto království mnoho tisíc strychů obilí ročně vypotřebuje, a letos nás pán Bůh nemalou neourodou navštíviti raci], protož jsme se na tom snesli, aby žádný z obyvatelův tohoto království až do roka pořád zběhlého od zavření tohoto sněmu téhož páleného z sladův ani žádného jiného obilí ani z muk a prachu nepálil ani páliti nedal, tak aby i ten počet obilí raději na chléb obrácen býti mohl, nežliby se k takovému bezpotřebnému nápoji spotřebovati měl a, kdožby se toho proti tomuto snesení dopustil a též pálené z jakýchkoli sladů a obilí, muk neb prachu, jakž výš dotčeno, pálil aneb páliti dal, ten každý aby pět kop grošů českých tolikrát, kolikrát by se toho dopustil, propadl, kterážto pokuta od vejběrčích k té sbírce nařízených beze všeho přehlídání zvyupomínána a vedle též sbírky z měst Pražských nejvyšším berníkům a v jiných městech berníkům krajským odvedena býti má.

Židé pak, kteříž zde v městech Pražských i jinde kdežkoliv v tomto království jsou, aby každý, který dvadcíti let a vejše stáří jest, po dvou dukátích z hlavy a kteříž pod dvadceti let a níže do desíti let obojího pohlaví stáří jsou, po jednom dukátu dáti povinni byli.

Jakým řádem ta sbírka vycházeti má.

Ta pak sbírka výš dotčená z ryb, poněvadž se na velikém díle dvou stavův vyšších dotyce, má od jednoho každého z obyvatelův tohoto království s listem přiznavacím na první termin při svatém Havle nejprve příštím a druhý při svatém Jiří léta budoucího devadesátého devátého berníkům krajským odsýlána býti, a jedenkaždý má se v tom beze všeho fortele věrně a spravedlivě chovati.

Při jiné pak sbírce z mas vína, sladkého pití, páleného má tento řád zachován býti: Předkem JMCské v městech JMti též i císařové JíMti jakožto králové České skrze podkomoří a na panstvích JMCské skrze hejtmany, v městech pak a městečkách, i ve všech, též i v rychtách svobodných neb statcích dědiníkův, kdež by řezníci krámy své měli a vino se šenkovalo, aneb pálené pálilo, pánům a rytířstvu též i osobám duchovním náležitých jedna každá vrchnost má dvě osoby hodné naříditi a obzvláštní přísahu jim vydati, aby se předkem každý pondělí cechmistrů a starších přísežných řezníků i jiných lidí na to dostatečně a bedlivě vyptali, co jest minulého téhodne od kohokoli dobytka k prodaji zbito, a vedle toho vyptání a bedlivého vyhledání tu sbírku z mas anebo z dobytkův aby vybrali a co se toho sejde v městech a v městečkách královských a králové JíMti purkmistru a konšelům, jinde pak vrchnosti své poznamenáno aby dali. Kterážto sbírka potom při každém dole psaném terminu od pánův a rytířstva i duchovních, též i od purkmistra a rad z měst i s tím poznamenáním, co toho který tejden vybráno bylo, berníkům nejvyšším na hrad Pražský časně posýlána býti má.

Strany pak vína šenkování a páleného pálení také na to ty osoby obzvláštně pozor míti mají, a bez vědomí jich žádný hospodář ani šenkýř nemá vína k šenku načíti, než jim o tom oznámiti a hned, jakž víno načne, z každého vědra pět grošův českých dáti.

Kteří pak pálené spůsobem výš psaným z kvasnic a ne jinač dají páliti, ti také každého téhodne těm osobám nařízeným, co ho kdo páliti dal a prodal, mají oznamovati. Načež se také i oni sami bedlivě mají ptáti a ihned od každého tu sbírku vybrati a při tom se tak, jakž o masu dotčeno, zachovati.

Židé pak v městech Pražských a v jiných městech, kdež se koliv v tomto království zdržují, jmají starším svým jeden každý touž sbírku výš psanou na dva terminy níže psané časně od sebe odvésti.

A židé starší jmají toho, aby se při tom žádného fortele nedalo, pilni býti a takovou sbírku časně a bedlivě vyupomínati, žádnému ji nepřehlídnouti, ani, aby kdo měl tehdáž, když se sbírka dávati má, někam preč jeti, toho nemají, léčby sbírku prve dal, dopouštěti; a jestližeby co nedbanlivostí jejich a nějakým fortelem sešlo, aneb žeby ta sbírka časně zouplna odvedena nebyla, o to se má k starším židům hleděti. Kdež pak tíž židé na gruntech panských a rytířských jsou, tu se každá vrchnost při tom taky tak, jakž svrchu psáno stojí, má chovati a tu sbírku od židův vyberouc, berníkům krajským odsýlati.

A ty všecky sbírky z věcí nahoře psaných mají se ve dvou nedělích od zavření tohoto sněmu začíti skládati a z měst Pražských i z židuov Pražských nejvyšším berníkům a odjinud berníkům krajským jeden termin při svatém Havle nejprve příštím a druhý při svatém Jiří léta příštího devadesátého devátého zouplna odvozovati pod pokutami níže psanými.

Sbírka z komínův.

Předně a nejprve ze všech zámkův, hradův a tvrzí, sídel, klášterův a obydlí JMCské, též panských a rytířských, nicméně i z domův a dvorův, na kterýchžby lidé stavu panského, rytířského i městského, též lidé duchovní, manové, dědinníci a svobodní rychtáři své obydlí měli, též ze všech hrazených měst a předměstí JMCské, JíMCové, jakožto králové České, panských a rytířských z každého komínu, by pak dva nebo tři pospolu byly, anobrž kolik koli ohňův pod ním se topí, každý oheň za komín počítajíc, kdyžby toliko týž komín nad střechu vycházel, po dvacíti gr. míšeňských na dva terminy, totižto deset grošův míšensk. v pondělí po svaté Trojici a druhý tennin na svatého Havla, vše léta tohoto devadesátého osmého týmž berníkům krajským s listy přiznavacími. jakž formy jich ukazují, aby odvozovali. Však přitom, kdožby tak z stavu třetího městského jaké pokoj niky, nájemníky aneb podruhy měli, ti jim v slušnosti a v mírnosti pomoc na tuto sbírku z komínův činiti a dávati mají, tak aby zouplna a docela ze všech komínův táž sbírka vycházela.

Jakým řádem v městech táž sbírka z kominův se vybírati má.

Taková pak sbírka z komínův ode všech, jak se svrchu píše, spravedlivé má býti vybírána a skládána, kterouž v městech Pražských desátníci s hejtmany čtvrtními v jednom každém městě Pražském, též i na Vyšehradě a na Hradčanech i při všech jiných právích, též z domuov panských, rytířských a duchovních spravedlivě vyhledati a vybírati a purkmistru a konšelům v jednom každém městě odvozovati mají. A purkmistři a konšelé v jednom každém z měst Pražských přijmouce k sobe touž sbírku od dotčených desátníkův a jiných, kdož ji vybírati budou, s jistým poznamenáním, co se jí z kterého domu sešlo, na dva terminy výš psané, ničehož za sebou nezanechávajíc, a s přijetím toho k jich víře a duši, že sou se v tom spravedlivě zachovali, těm osobám k přijímání všech sbírek nařízeným ji odvozovati mají. Našlo-li by se pak na koho. že jest se při skládání anebo vybírání té sbírky z komínův nespravedlivě zachoval, ten každý aby touž sbírku čtvernásob dáti byl povine:1, a k tomu aby trestán byl. V jiných pak městech také tím vším spůsobem aby táž berně z komínův od purkmistra a konšelův jednoho každého města spravedlivě byla vybírána a berníkům krajským s listy přiznavacími odsýlána pod pokutou výš psanou.

Sbírka z krámův.

A jakož JMCská s stavy se na tom milostivě snésti ráčil, aby na všecky krámy domácích i dvorských kupcův, všelijakých řemeslníkův a handlířův, ano také i těch, kteříž, náležejíce ke dvoru, sladká pití prodávají a šenkují, též i z židův, kdožkoli v čem kupčí a cokoliv prodává, žádného ovšem nevymíňujíc, ano i na ty řemeslníky, kteříž krámův nemají (kromě toliko samých krámův řeznických) podle spravedlivého uvážení v městech hrazených jistou sbírku uložili a jakýmby prostředkem rovnost mezi nimi nařízena a vyhledána býti měla, ráčí JMCská sem do měst Pražských dvě osoby naříditi, a stavové k nejvyšším berníkům tyto osoby přidávají: z stavu panského Teobalda Švihovského z Ryžmberka a z Švihová a na Horažďovicích, JMCské kráječe, z stavu rytířského Adama Ryžmberského z Janovic, radu soudu nejvyššího purkrabství Pražského, z stavu městského Ludvíka od Tří moždířuov.

A v jiných městech JMCské a JíMCové jakožto králové české hejtmany krajské, kteříž od času svatého Jiří nejprve příštího od JMCské po krajích vyhlášeni budou, s rychtáři JMCské a kdežby rychtářův nebylo tedy s primasem téhož města k tomu nařizovati ráčí. Kteréžto osoby snesouce se o jistý den a místo podle instrukcí, na to od JMCské a nejvyšších úředníkův a soudcův zemských dané, takovou sbírku podle spravedlivého uvážení v slušnosti a mírnosti na jednoho každého uložiti a, poznají-li v čem jaký nedostatek, to v dobrý řád uvésti mají.

Kterážto sbírka v městech Pražských od rychtářův JMCské a jedné osoby radní a jedné z starších obecních, v jiných pak městech od rychtářův JMCské a jedné osoby konšelské, kterážby k tomu od týchž hejtmanův krajských obrána byla, na jich povinnosti aby se spravedlivě vybírala a potom též na dva terminy totiž v pondělí po sv. Trojici jedna polovice a při svatém Havle vše léta tohoto devadesátého osmého druhá polovice z měst Pražských osobám těm, kteréž k přijímání sbírek voleny jsou, z jiných pak měst berníkům krajským odvozována býti má. V městech pak panských a rytířských, též osob městských jedna každá vrchnost příkladem jiných měst při všech krámích a prodavačích to, cožby z krámův svých dávati měli, naříditi a v tom so spravedlivě zachovajíc, to na terminy výš psané berníkům krajským odvozovati mají. Nicméně aby také i lid obecní mužského i ženského pohlaví k takové důležité potřebě příčinu měl k opatření lidu válečného nemocného své pomoci činiti, má se v jednom každém kostele buď v městech, v městečkách i ve všech truhlička obzvláštní, od níž pán a v městech primas jeden klíč a kněz druhý míti mají, k tomu naříditi, a každou neděli i ve dni sváteční mají se lidé k skládání pomoci od kněží napomínati a, což se toho každého dne svátečního sebere, to se má do též truhličky ihned vsypati a složiti a potom při svatém Havle nejprv příštím a podruhé při svatém Jiří léta devadesátého devátého má se taková truhlička otevříti a. což se koli v ní peněz najde, ty jeden každý kollator s listem přiznavacím, přijma to k svému svědomí, že jest se v tom spravedlivě podle tohoto sněmovního snesení zachoval, z měst Pražských nejvyšším berníkům a od jiných berníkům krajským dávati má, a oni nejvyšším berníkům to odvozovati mají na ten spůsob, aby táž sbírka na zraněné nemocné krygsmany obrácena byla.

O židech.

Židé pak všickni, kteříž buď v městech Pražských aneb v jiných městech v tomto království se zdržují, mimo sbírky výš psané z jednoho každého domu, kteréhož v držení jsou, po čtyřech kopách míšeňských; totiž každého termínu, když se sbírka z domův městských dává, po jedné kopě a dvacíti gr. míšeňských aby dávali a starším svým vyplňovali, a oni starší židé takovou sbírku časně vybírati a nejvyšším berníkům pod skutečným trestáním časně odvozovati mají; k sčítání pak takových domův židovských zde v městech Pražských JMCské rychtář v Starém město Pražském při jma k sobě dvě osoby radní a v jiných městech, kdež židé sou, primas jednoho každého mèsta se nařizuje, tak aby je s pilností sečta takové domův sečtení osobám těm, kterýmž by se taková sbírka odvozovala, odvedl. Kdež pak tíž židé na gruntech panských a rytířských jsou, tu se každá vrchnost při tom, tak jakž svrchu psáno stojí, zachovati a vyberouc touž sbírku od židův ji berníkům krajským odvésti má.

O dání moci nejvyšším úředníkům a soudcům zemským k nařízení řádu s strany sbírek.

A poněvadž stavové toho obzvláštní potřebu býti poznávají, aby tyto všecky svolené pomoci a sbírky dobrým řádem vybírány býti mohly, dávají JMCské, nejvyšším úředníkům a soudcům zemským tímto sněmem tu moc, kdyžby koli co toho s strany vybírání těch sbírek na soud zemský vzneseno bylo a v čem cokoli nápravy potřebovalo, aby to, pokudžby toho jakou potřebu uznali, v lepší řád uvésti mohli. A to nařízení jich tak stálé a pevné býti má, jakoby to tímto sněmem nařízeno a sneseno bylo.

Svolené pomoci aby časně bez vejražek vycházely.

A poněvadž pak nás všech nevyhnutedlná potřeba jest, aby takové tímto sněmem svolené pomoci zouplna vycházely, na tom jsou se všickni tři stavové jednomyslně snesli:

Jestližeby se komu (čehož pane Bože rač uchovati) nějaká škoda na čemžkoli z dopuštění božího stala, aby sobě toho ničehehož žádný proti skládání svrchu psaných všech sbírek ku pomoci nebral, než na terminy předepsané zouplna, co na koho spravedlivě přijde, skládati a odvozovati povinen byl. A že pak při odvozování takových sbírek na určité časy od mnohých stavův veliká nedbanlivost se nacházela a nachází, tak že na pokuty předešlými sněmy vyměřené nic nedbajíce svolených pomocí neodvozovali, a nyní, poněvadž nebezpečenství před rukama jest, což nejdříve býti může, tato svolená pomoc aby složena byla, veliká a důležitá potřeba toho ukazuje: protož, kdožby koli na ty jmenované terminy takové sbírky berníkům nejvyšším též i krajským k tomu tímto sněmem zřízeným při jednom každém terminu ve dvou nedělích pořád zběhlých zcela a zouplna neodvedl, tehdy ihned tíž nejvyšší berníci v jednom každém kraji neočekávajíce a neohlédajíce se na nic, ani koho v tom ušetřujíce, k jednomu každému takovému takto se zachovati mají:

Vezmouce list obranní od desk zemských tomu každému pro neodvedení takových od něho i od poddaných jeho tímto sněmem svolených sbírek v jeho statek se uvázati a z něho na svršcích, nábytcích jakýchkoli do té a takové sumy i s škodami a náklady na to vzešlými prodávati aby moc měli. Pakliby na svršcích a nábytcích ta suma zadržalá se shledati nemohla, tedy díl statku do té sumy buďto zastaviti aneb prodati aby mohli, a cožby tak koli prodáno bylo, toho jeden každý, kdožby koupil, užiti má, a kteří by tak krajští berníci co toho statku a komužkoli prodali, tomu aneb těm ve deky zemské aby jej vložiti mohli. Jestližeby se pak kdo takovému uvázání neb prodávání na odpor stavěti chtěl, tehda ihned berníci krajští na JMCskou to mají vznésti a JMCská toho každého ráčí sem na hrad Pražský obeslati a več mu to obráceno bude, v tom sobě sám ten vinu dáti musí; a tíž berníci krajští mají z přiznavacích listů jednoho každého pilně, jak se přiznal, a též sbírky od sebe odvedl, vyhledati a to opatrovati, aby se v tom žádného omylu a spletku nedalo. A za list obranní, kterýž od desk zemských pro nedání takových svolených pomocí vycházeti bude, nemá se více dávati, nežli patnácte gr. č.

Pakliby tu co při vybírání takových sbírek berníky krajskými sešlo, tehdy na nich a statcích jejich tak a tím spůsobem, jakž nahoře o tom, kdožby časně berně dáti nechtěl, dobýváno býti má. Kdožby pak statků pozemských neměli, než toliko peníze na úrocích a takové výš psané svolené pomoci časně neodvozovali, toho na nich berníci krajští listem zatykacím, tím spůsobem jako s strany posudního pro předešlé zadržalé pomoci i pro tyto nyní svolené dobývati moci budou.

Vyhledalo-li by se pak, anby někdo v tomto království českém v odvozování takové sbírky neupřímně se choval a, čímby spravedlivě povinen byl, toho neodvozoval, tehdy každý dvojnásobně takovou svolenou sbírku a pomoc dáti a zaplatiti povinen bude, a berníci krajští předešlí i nynější na něm ji již spůsobem výš psaným dobývati a k též sbírce přiložiti také i všecky zadržalé berně zouplna zvyupomínati mají.

Nejvyšší berníci jsou voleni tito:

z stavu panského Heřman nejstarší z Říčan na Kosově Hoře, Řečici a Novém Rychnově, JMCské rada, z stavu rytířského Šebestian Lažanský z Bukové etc., z stavu městského Vácslav Pražák, jinak Fafout, měštěnín Nového města Pražského.

Berníci z krajův.

V kraji Hradeckém: Ctibor Smi! ecingar! z Bydžína a na Nechanicích, Petr Kapelle z Elbingu z města Hradce.

V kraji Boleslavském: Jiří Vančura i V kraji Vltavském: Jan z Vrtby na Čer- z Rehnic a na Studenci etc., Adam Florus [z Květné. Hory][Slova položená v závorce scházejí v původním zápisu deskovém.] z města Boleslavě.

V kraji Chrudimském: Jan Kapoun z Svojkova a na Mikulovicích, [Matouš Rambouzek z města Chrudimě]. [Slova položená v závorce scházejí v původním zápisu deskovém.]

V kraji Čáslavském: Jan Chuchelský z Nestajova a na Chuchle, Jan Jaroměřický z města Čáslavě

V kraji Kouřímském: Jan čejka z Kožišník Olbramovic a na Ratajích, Tobiáš z města Kouříma.

V kraji Vltavském: Jan z Vrtby na Červeném Hrádku, Vít Bakalář z Sedlčan.

V kraJi Prachenském: Adam Řepický z Sudomíře a na Čekanicích, Krištof z Jamolice z města Písku

V kraji Bechynském: Voldřich starší měl Svatkovský a na Svatkovicích, Vácslav Protivinský. z města Tábora.

V kraji Plzeňském: Jan starší Videršpergar z Vidršperku a na Lohový [sic], Job Kotva.z města Plzně.

V kraji Podbrdském: Jindřich Otta z Losu Štampachu Losu a na Nížburce, Jan Písecký z města Berouna,

V kraji Žateckém: Karel Hruška z Března a na Bitozevsi a Tatiným, Jan Krahulík z Žatce

V kraji Litoměřickém: Jindřich z Vřesovic a na Vchynicích Mistr Eliáš Štyrkolský z města Litoměřic

V kraji Slanském: Matiáš Štampach z Štampachu a na Kornhauze a Srbči, Mistr Ondřej Mráz, JMCské rychtář z města Slaného.

V kraji Rakovnickém: Jaroslav Oujezdecký a v Panoším Oujezdci, Havel Krčil z města Rakovníka

A o službu s nejvyššími i krajskými berníky mají se nejvyšší úředníci a soudcové zemští tak, jako teď po dvě léta pořád zběhlá učinili, narovnati, a berníci krajští k vydání jim povinností kdyžkoli od JMCské sem do Prahy obesláni budou, mají se dáti najíti. Kteřížto nejvyšší berníci na větším díle vždycky aby zde v Praze přítomni byli a JMCská osobu jednu nebo více přísežnou, kteří by obyvatelé tohoto království byli, k týmž nejvyšším berníkům též i k jiným písařům podle milostivé vůle své přidati moci ráčí; a berníci i tolikéž písaři povinni budou, kdyby se jim koli poručilo a to za potřebu uznáno bylo, do kanceláře neb do komory české výš jmenovaným od JMCské k tomu obraným a nařízeným osobám o všech příjmích a, na jaké minci peníze přijaté míti budou, jistou a pravdivou zprávu dávati a v tom se všelijak upřímně a věrně chovati mají.
Přihlásit/registrovat se do ISP