467. Poznamenání všech herní a dávek, kteréž město Rakovník odvedlo za rok 1598.

V RAKOVNÍCE. 1198, 12. listopadu. - Kopiař v archivu města Rakovníka.

Poznamenáni, co jest se do registříku podle mandátu JMCské napsalo a k jakým berném a sbírkám roku tohoto etc. 98 svoleným přiznání na odvedení jich učinilo.

Poznamenání, co jest se defensí, sbírek a berní od purkmistra a rady města Rakovníka podle sněmovního svolení léta etc. 98 až do actum tohoto poznamenání pánům berníkům krajským a pánům Pražanům odvedlo.

Defensí prvního terminu, kterýž přišel v pondělí po památce sv. Trojice Pražanům odvedeno 360 kop - gr. item, za týž termin dáno p. berníkům z jedenuiecítma poddaných osedlých z vlastního

měšce po 30 gr. - summa

10

"

30

"


item, za týž termin dáno týmž p. berníkům z pěti komínův Všetatských po 10 gr

-

kop

50

gr

item, za týž termin dáno ze 389 komínů v městě Rakovníce týmž též po 10 gr. summy

64

"

50

"

item, z osedlých sousedův v městě Rakovníce týmž odvedeno za první termin, totiž

       

sv. Vavřince, jichž se 190 našlo, počítajíc z jednoho každého po 48 gr. odvedeno

152

"

-

"

i z jednoho faráře

1

"

-

"

item, týmž za týž termin z jedenmecítma osedlých poddaných po 24 gr., ze dvou mistrův vovčákův po 20 gr. a z pěti pacholkův po 10 gr. jedné summy

9

"

54

"

item, berně sv. bartolomějské pánům Pražanům z města Rakovníka odvedeno

240

"

-

"

item, berně sv. bartolomějské z jedenmecítma poddaných po 20 gr. p. berníkům odvedeno

7

"

-

"

item, zbirky z osedlých sousedův v městě Rakovníce druhého terminu při sv. Václave

       

p. berníkům odvedeno z 190 osob po 48gr

152

"

-

"

item, týmž z jednoho faráře

1

"

-

"

item, týmž zbírka téhož terminu z jedenmecítma poddaných po 24 gr., ze dvou mistrův

       

ovčákův po 20 gr. a z šesti pacholkův po 10 gr. odvedeno

10

"

4

"

item, týmž zbirky z rozličných věcí za termin sv. Havla

132

"

3

"

item, týmž zbírky z jedenmecítma poddaných po půl kopě z vlastního měšce za termin

       

sv. Havla

10

"

30

"

item, týmž z pěti komínův ve Všetatech za termin sv. Havla

-

"

50

"

item, ze 389 komínův v městě Rakovníce pánům berníkům

64

"

50

"

item, defensí z města Rakovníka za termin sv. Havla pánům Pražanům má se neprodleně odvésti

360

"

-

"


Actum v městě Rakovníce ve čtvrtek po sv. Martinu 12. Novembris léta etc. devadesátého vosmého.
Přihlásit/registrovat se do ISP