427. Nařízení komory české hejtmanům na panstvích císařských, aby arcibiskupovi Pražskému při visitací kněží a škol nápomocni byli, nařízení jeho vykonávali a "sektáře" přísně trestali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1598, 23. června. - Souč. opis v arcibiskup, archivu v Praze. Fase. XX. (Regia.)

Urozený pane hejtmane, příteli náš milý. Vězte, že jest JMCská, pán náš nejmilostivější, vysoce důstojnému knížeti a urozenému pánu panu Zbyňkovi Berkovi z Dubé a z Lipého, arcibiskupu Pražskému, stolice apoštolské legátu, radě své, jak visitací a dosazování kněží, tak i strany nařízení a v řád uvedení, jaké by učení a ceremonie starodávní na tom panství zachovávány a na školách mládež od správcův školních zpívání i jinak vyučováni býti měli, poručiti ráčil. Protož jménem a na místě JMCské vám poroučíme, aby se JknMti jak předně v tom, cokoliv na tom panství mezi kněžími, též v školách a v kostelích, nicméně o nápadích mezi kněžstvem podle mandátu někdy slavné paměti císaře Ferdinanda, kteréhož vám hodnověrný připiš od JMti ukázán bude, nařizovati chtíti ráčí, žádné překážky nečinily, nýbrž bude-li čeho při vás vyhledávati, o tom o všem pánu netoliko zprávu gruntovní činili, ale i také k trestání těch sektářův nápomocni byli, naposledy pak pána s čeládkou a s koňmi tak, jakž na osobu JknMti náleží, stravou i obrokem opatřili a chovali; a abyste budoucně věděti mohli, kde jaký nápad po knězi aneb jak přicházeti bude, dejte týž mandát JMCské Ferdinanda do kněh urburních vepsati. To pak, co v té příčině protráveno a na vychování JMti vynaloženo bude, má vám i písařuom důchodnímu a obročnímu při počtu za pořádné položeno a pasírováno býti. A na tom etc. Dán na hradě Pražském, v outerý u vigilií sv. Jana Křtitele božího léta 98. Hejtmanům na panství Lysském, Poděbradskému, Chlumeckému, Pardubskému, Kolínskému a Přerovskému.
Přihlásit/registrovat se do ISP