472. Lounský císařský rychtář Jiří Dědek z Vlkové zpravuje komoru českou o počtu domu (329) města Loun a lidí poddaných k obci téhož města náležejících (88). LOUNY.

1598, 16. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

VMti vysoce urozený pane, pane praesidens, urození páni etc. Jest mi dnův těchto od VMtí psaní dodáno, v němžto stížně oznamovati ráčíte, že sem se vedle sněmovního vyměření zachovati a sečtení domův zde v městě Lůna též i lidí poddaných nejvyšším pánům berníkům na hrad Pražský odeslati měl, laskavě podle toho jménem a na místě JMCské poroučejíce, pokudž by se dosavad takového sečtení nevykonalo, abych to ihned bez dalších odkladův učinil a pořádné toho poznamenání VMtem na komoru odeslal, jakž též poručení siřeji to v sobě obsahuje a zavírá. I tajiti VMtí nemohu, že sem se v té příčině z strany sečtení domův ihned předešle dle snesení a nařízení sněmovního zachoval a maje sobě jednu osobu ouřadní přidánu, s ní všecky domy v městě i na předměstí, z nichž by se zbírka měsíčná dotčeným sněmem svolená dáti měla, se vší pilností časně sčísti nepominul. Že pak v témž snesení sněmovním žádného dalšího vyměření o sčítání lidi poddaných a odeslání takového vejčtu nejvyšším pánům berníkům nařízeno a položeno není: z té příčiny nemaje sobě o tom jak od VMtí tak od žádného jiného poručení učiněného, nevěděl sem se v té věci čím dáleji mimo výš dotčené snesení sněmovní spraviti. V čemž poněvadž nic osobou mou nesešlo a obmeškáno není, VMti snažně žádám, že mne v tom při sobě laskavě omluvného majíce toho mé nepilnosti a nedbanlivosti přičítati neráčite. Jest pak zde v městě Lůna i na předměstí domův, z nichž se předdotčená zbírka měsíčná na tři rozdílné terminy dávati má, sečtených v počtu tři sta dvaceti a devětt lidí poddaných osedlých k obci téhož města náležejících osmdesáte a osm. Čehož sem tuto podle laskavého VMti poručení oznámiti pominouti nemohl, hotov jsa VMtem službu a volnost každého času šetrně a poslušně prokazovati. Datum v městě Lůna v pondělí po památce sv. Martina léta Páně 98.

VMtem k službám volný a hotový JMCské v městě Lůna rychtář

Jiří Dědek z Vlkové.

Přihlásit/registrovat se do ISP