404. Stavové shromáždění na sněmě dávají císaři plnou moc, aby, dohodná se s Kryštofem z Lobkovic, mohl panství Tachovské prodati komukoli nebo směniti.

1598, 17. dubna. - Kvatern č. 49, M 18 (b) "Relací modrý 1594-99" v českém zemském archivu.

(V pátek po neděli Jubilate.) Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavová království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, k milostivé žádosti JMCské, kderouž jest JMt na všecky tři stavy království českého vložiti ráčil, pokudž by se JMCská s Kryštofem z Lobkovic, radou svou, komorníkem, nejvyšším komorníkem království českého a téhož království nejvyšším kamrmejstrem a presidentem nad apellacími o život, lita a právo jemu na panství Tachovské náležité kdykoliv smluviti a narovnati ráčil, aby stavové k tomu své povolení dali, tak aby JMCská potom též panství podle vuole a libosti své buď dědičně prodati neb směniti a tomu, komu by buď prodáno neb směněno bylo, to do desk zemských vložiti moci ráčil: i na takovou milostivou JMCské žádost stavové k tomu povolení své dávají, kdyžby koliv též panství Tachovské buďto prodati aneb směniti JMt chtíti ráčil, aby to tomu neb těm osobám, s kderými by se tak namluviti ráčil, ve dsky zemské vloženo bylo.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyššího úředníka zemského Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropcech, místosudlího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicích, úředníka podkomořího při dskách zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JlMti císařové v království Českém mést hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Nového města Pražského, Jan Jiří z Švanberka na Vorlíku, Ronšperce a Boru, JMCské rada, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada, Jan Sezima z Sezimova Oustí a na Ouští, dědičný kráječ království Českého a JMCské rada, Adam mladší z Waldštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, JMCské rada a komorník, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích a Ouňovicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běroničkách, Jindřich z Písnice a na Hertmberce. JMCské rada a prokurátor v království Českém, Adam Předenice z Předenic a na Dešenicích, JMCské rada, Přech z Hodějova na Tloskově,. Milivště a Lčovicích, JMCské rada, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP