407. Stavové shromáždění na sněmu dávají přitisknouti pečeť zemskou Je listu mocnému, určenému osobám vypraveným ze sněmu na hrad Karlštejn.

1598, 17. dubna. - Kvatern č. 49, M. 21 "Relací modrý 1594-99" v č. archivu zemském.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, ráčili jsou rozkázati pečeť zemskou k listu mocnému týmž osobám, kderéž na zámek Karlštejn k vyřízení někderých věcí vedle téhož sněmovního snesení jeti mají, přitisknouti, tak aby na zámek Karlštejn do káply a jiných pokojův, kdež koruna česká a jiný klenoty i privilegia království Českého jsou, puštěny byly, a což tak koli potřebného na témž zámku Karlštejně jest zinventovati a popsati daly a co by dále zapotřebí a jim sněmem poručeno bylo, to vše vyřídily.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Krištofa z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské rady, komorníka, nejvyššího komorníka království Českého a téhož království nejvyššího kamermejstra a presidenta nad apellacími, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království Českého; též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropcech, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicí[ch], úředníka podkomořího při dskích zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMCové v království Českém měst hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Nového města Pražského, Jiří z Talmberka a na Jankově, JMCské rada, Ladslav z Šternberka na Zelené Hoře a Planici, JMCské rada, Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburku a na Budyni, JMCské rada, Ferdinand Šlik z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte, JMCské rada nad apellacími, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic na Chudenicích a Ounovicích, podkomoří království českého a hejtman hradu Pražského, Jan Béšín z Běšín a na Řešihlavech, Přibík z Klenového a z Janovic a na Klenovým, Jindřich Vintíř z Vlčkovic a na Kolínci, Adam Račín z Račína a na Hrádku a Zbynicích, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP