471. M. Jiřík Moravek, král. rychtář ve Stříbře, oznamuje komoře české, že v témž městě nachází se 216 domův osedlých a několik pustých, jejichž obyvatelé morem byli zemřeli.

V STŘÍBŘE. 1598, 16. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15 15

Službu etc. Jakou sobě stížnost do osoby mé pro neodeslání nejvyšším pánům berníkům království Českého jistého poznamenání, co jest se všech domův u nás v městě Stříbře našlo a vyčtlo, pokládati a jaké mně další jménem a na místě JMCské o tuž věc poručení činiti ráčíte, tomu z psaní VMtí sem porozuměl. I tejna VMtí nečiním, že sem se tak, jakž nařízení sněmovní mne k tomu zavazovalo, poslušně zachoval a při přítomnosti osob přísežných všecky domy u nás v městě i na předměstích se vší bedlivostí sečetl, jakož pak, co se jest tak každého terminu domův osedlých z resister pořádných podle proměn našlo a vyhledalo, to vše purkmistr a konšelé téhož města Stříbra do svejch listů přiznavacích na sbírku zouplna (jakž o tom dobrou vědomost mám) kladli a se přiznávali. Že sem pak až posavad žádného vyznamenáni počtu domův dotčeným nejvyšším pánům berníkům neodeslal, tomu sem tak dalece z téhož nařízení sněmovního, abych takovým vyznamenáním aneb zprávou povinen býti měl, vyrozuměti nemohl; v čemž že mne u sebe omluvná míti ráčíte, VMti se vší náležitou uctivostí (jsouc volen a hotov rozkaz VMtí vykonati) žádám. Nyní pak poznávajíce jistou vůli o takovém vyznamenání VMtí býti, tak činím a což v skutku pravda jest, tuto zprávu VMtem na komoru dávám, že tohoto času rány morové, kdež již někteří sousedi u nás s manželkami i dítkami zemřeli a domové jejich zavříni jsou, všech domův osedlých v jedné summě toliko dvě stě a šestnácte se nachází, což sem VMtem za poníženou zprávu na poručení VMtí pominouti slušně nemohl. S tím se VMtem v milostivou ochranu poroučejíce VMtem dlouhověkého zdraví žádám. Dán v městě Stříbře v pondělí den sv. Otmara 16. Novembris léta etc. 98.

JMCské věrný poddaný a rychtář v městě Stříbře

M. Jiřík Moravek.

Přihlásit/registrovat se do ISP