455. Pavel Kutina, císařský rychtář Vodňanský podává komoře české zprávu o počtu domů v městě Vodňanech (130) a žádá za propuštění z ouřadu rychtářského.

VE VODŇANECH. 1598, 6. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

VMti vysoce urození páni, páni etc. Jakož jest mi od VMti psaní učiněno, co by se u nás v městě Vodňanech domuov nacházelo a vyčtlo, to aby se vyhledalo a o tom VMtem zpráva se učinila: i nachází se jich sto a třidceti v městě i na předměstí a poddaných žádných nemají. Tu zprávu VMtem činím. Jakož sem pak předešle při VMtech toho skrze psaní poznávaje při sobě veliký nedostatek hledal, s ponížeností žádaje, abych mohl z té povinnosti, kterou sem zavázán JMCské k ouřadu rychtářskému, propuštěn bejti: jedno pro sešlost věku mého, že mi již pamět neslouží, druhý, souce od pána Buoha často nemocmi navštěvován a teď nedávních časů přes půl léta vo sluch sem přišel, nebo co se ke mně mluví, slyšeti nic nemohu, čehož pan ofrychtéř království Českého při pominulém obnoveni u nás raddy povědom býti ráčí, poznavši to i také na jiných se vyptavši o mém nedostatku, jest připověděl, před VMti to přednésti i s tou suplikací, kterou sem mu podal a přimluviti se. Nebo já obávaje se, aby tudy skrze mou nedostatečnost JMCské něco nesešlo a zvláště podle té instrukcí od JMti mi vydané, poněvadž slyšeti nemohu; což s ponížeností žádám, že tato žádost má povážena bude a svý místo vezme. Datum v městě Vodňanech v pátek po Všech svatých léta etc. 98.

JMCské rychtář

Pavel Kutina, v městě Vodňanech.

Přihlásit/registrovat se do ISP