453. Budějovičtí oznamují komoře české o počtu domů 365 v městě a na předměstí 62, z nichž sbírku

co nejdříve odvedou.

V BUDĚJOVICÍCH ČESKÝCH. 1598, 4.listopadu. - MS. konc. v archivu města Budějovic Českých fol. 16,4 v.

Službu svú VMtem vzkazujem etc. Přednesl jest nám poručení laskavé VMtí Zikmund Prokeš z Hakendorfu, primas náš, jehož datum na hradě Pražském v outerý po svatém Lukáši [20. října] a sem přineseno na den Všech svatých, 1. Novembris, v kterémžto dopisovati se ráčíte z jaké příčiny sečtení domův zde v městě nejvyšším pánům berníkům neodsýláme, nám na místě JMCské pána, pana a krále nás všech nejmilostivějšího, abychom dle vyměření sněmovního sečtouce domy v obci naší, počet jich na komoru JMCské království tohoto nemeškaje odeslali. I ačkoliv, milostiví páni, z sněmovního snesení tomu vyrozuměti nemůžeme, aby JMtem pánům berníkům nejvyšším počet domů odsýlati týmž sněmem nám se ukládalo, než toliko pánům berníkům krajským, jimžto jak sečtení domův tak i sbírku z nich s listy přiznavacími odvésti při terminích položených rádi bychme byli odvedli, kdyby na nejvejš již těmi obtížnými a téměř nesnesitedlnými daněmi a kontribucemi větší díl sousedů našich ubrán a k chudobě přiveden souce nadepsané berně bez přinucení, vězeni a pláče, časně dávati nemohli. Však nicméně na milostivé poručení VMtí davše sčísti všeckny domy městské, nachází se jich i s tím pohořalištěm, na kterým domů několik stálo a léta 97 ohněm do gruntu v nic obrácené sou, tři sta šedesáte pět domů a předměstských šedesát dva, z kterýchžto předjmenované i jiné sbírky zadržalé co nejdříve zcela tak, jakoby zouplna všeckny domy stály (kromě domovní berně pohořalým pasirované, ač s nemalou škodou obecní, aby se vždy sněmovnímu snešení zadosti stalo a na poslušenství našem, že nic neschází, patrné bylo) z měšce obecního odvésti neopomineme, milostivé ochraně božské VMti poroučejíce. Datum v Budějovicích Českých v středu po památce Všech svatých 4. Nov. 98.

VMtem v službách hotově volný

purkmistr a rada města Budějovic Českých.

Přihlásit/registrovat se do ISP