410. Stavové na sněmu shromáždění přijímají Jiříka Filipa z Berlichingu za obyvatele království Českého.

1598, 17. dubna. - Kvatern č. 49. M. 24, "Relací modrý 1594-99" v českém zemském archivu.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98. v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále Českého a snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto Českého Jiříka Filipa z Berlichingu přijíti sou ráčili etc.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských etc. jako v předešlé listině: Petr Vok z Rožmberka a na českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Nového města Pražského, Jan Jiří z Švanberka na Vorlíku, Ronšperce a Boru, JMCské rada, Jan Sezima z Sezimova Oustí a na Ouští, JMCské rada a dědičný kráječ království Českého, Adam Slavata z Chlumu a z Košmberka a na Češtině Kostele. JMCské rada, Bohuslav Joachym Hasištejnský z Lobkovic na Mladém Boleslavi a Kosmonosích, JMCské rada, z pánův: Humprecht Černín z Chudenic na Chudenicích a Ouňovicích, podkomoří království českého a hejtman hradu Pražského, Jan Běšín z Běšín a na Řešihlavech, Přibík z Klenového a z Janovic a na Klenovém, Jindřich Vintíř z Vlčkovic a na Kolínci, Adam Račln z Račína a na Hrádku a Zbynicích, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP