450. Táborští oznamují komoře české., že v městě jejich nachází se 258 domů, z nichž ve 13 bydlí osoby stavu rytířského.

V TÁBOŘE. 1598, listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

VMti vysoce urození páni páni etc. Psaní a milostivé poručení, kderé jste císaře JMti rychtáři Jiříkovi Škavranovi jinak Šrámkovi učiniti ráčili, toho jest nám v známost uvésti nepominul. V kterémžto milostivě poroučeti ráčíte, pokudž sme posavad vedle sneseni a vyměření sněmovního sečtení domův u nás v městě Táboře nevykonali a nejvyšším pánuom berníkům neodeslali, to aby se ihned bez odkládání stalo a takové poznamenání pořádné VMtem odeslalo, jakž též milostivé poručení VMtí to v sobě obsahuje a zavírá. I oznamujem VMtem, že sme ihned na onen čas vedle sněmovního snesení, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. 95. v pátek po sv. Dorotě a zavřin téhož léta v pátek po neděli Judica, všeckny domy a hospodáře v městě i na předměstí (mimo samé a spustlé spáleniště, kteréž od předešlé zkázy ohnivé opuštěné zůstávají) sčísti a vyhledati dali, jichž se 258 domův a hospodářův nachází; však sejmouce s téhož počtu 13 domův, v nichžto stav rytířský bydlejí, pozůstane 245 domův, tak jakž i předešlý šacunk náš, kterýž se stal léta etc. 76., ano i přiznání naše listovní při odvozování týchž všech sbírek zemských to v sobě šíře obsahuje a zavírá. Ačkoliv v pravdě VMtem oznámiti a zprávu učiniti můžeme, kdyby se těchto časův poznovu takové sčítání týchž domuov v městě i na předměstí státi jmělo, že by se ještě menší počet týchž domuov skrze opuštění a mnohé proměny sousedské vyhledati mohlo: ale prohlídajíc k tomu, aby tím snážeji takové sbírky zemské a jiné berně vycházeti mohly, při témž sečtení předešlém a šacunku i přiznání našem hodnověrném toho pozůstavujem a VMtí s náležitou uctivostí žádáme, že tuto zprávu naši k sobě laskavě přijíti a nad námi ruku ochrannou a milostivou jmíti a držeti ráčíte. S tím etc. Datum v městě Táboře v pondělí po památce Všech svatých léta etc. 98.

Purkmistr a konšelé města Hradiště Hory Tábor.

Přihlásit/registrovat se do ISP