420. Instrukci Rudolfa II. berníkům krajským v království Českém, kterak se při přijímání a vydávání daní sněmem svolených zachovati mají.

1598, 20. května. - Koncept v archivu česk. místodrž. J, 18 - 27.

Rudolf II. etc. Instrukcí a vyrozumění slovutnému Ctiborovi Smilovi Pecingarovi z Bydžína na Nechanicích a opatrnému Petrovi Kapellovi z Elbingu v městě našem Hradci nad Labem, věrným našim milým, jakožto berníkům v kraji Hradeckém sněmem jminulým voleným, kderak se v přijímání a vydávání peněz všech a všelijakejch sněmem svolenejch daní zachovati mají.

Předkem a nejprve tíž berníci krajští podle těch všech artikulův v sněme expresse dostavených, pokud a jak daleko ty na ně se vztahují, se tak a nejinak zachovati mají.

Pro snadší pak přijímání poetův od týchž berníkův krajských a vyhledání restantův nemají tíž berníci krajští těch osob z stavův, kteréž by co toho dřívěji neb později spravovaly, tím pořádkem, jak by se kdo z nich, kderého času s penězi najíti, do register svejch příjmových napřed postavovati a těmi rubrikami jednoho každého terminu jinač a jinač podle odvedení týchž svolených daní se měniti, než mají sobě v registřích svejch stálý rubriky všech sídel a osob z stavu panského, rytířského, městského a měst, též manův, svobodníkův, dědiníkův, nápravníkův, svobodných rychtářův a dvořákův, opatův, proboštův, jeptišek, kněží, farářův, klášterův, mistrův kollegiatův a všech jinejch lidí osedlejch v království tomto, jimž co týchž svolených daní spravovati náleží, založiti, týž rubriky od jednoho terminu k druhému v jednostejném spůsobu, buďto že kdo co toho prve neb posléze spraví, zouplna od sebe odvede neb nic nedá, zanechati a to všecko, co kterého terminu od koho přijmou, pod rubrikou tou, kderáž jednomu každému připravena jest, zapsati a těch rubrik, kde spraveno nic nebude, pro snadší vyhledání zadržalejch restantův prázdných zanechati.

A poněvadž přikoupením a odprodáním statkův mezi terminy nemalé proměny se zbiehají, protož berníci krajští ve všech krajích hned při založení prvních register svejch a rubrik, všech osob v nich dostavených doložiti mají, jak kterému panství neb statku, z čeho se co spraví, říkají, co lidí osedlých, item komínův neb jinejch věcí na něm se nachází, tak aby se vědělo, co dáleji při jiných terminích strany týchž daní, kteréž v jednostejném spůsobu zůstávají, vycházeti má. A jestli by mezi kterými terminy týchž daní co více kde přibylo neb ubylo, toho mají berníci krajští ihned při nejprvnějším terminu jistou příčinu, odkud to přichází, v registřích svejch dokládati, prodávajícímu to od rubriky jeho vymazati, a kupujícímu připsati, tak aby to i zde v Praze při hlavních registřích všech krajův poznamenáno a napraveno bejti mohlo.

Jakých peněz berníci krajští, od koho, kdy a v které příčině přijmou, v těch k ruce své žádnejch vexlův neb jiných handlův mezi terminy vésti nemají, než mají takové peníze na té minci, na kderé sou co od lidí přijímali, nejvyšším berníkům bez zadržování kderejch sum od jednoho terminu k druhému za sebou zcela a zouplna od sebe odvozovati.

A jestli by také kdo z stavův podle vlastních notuli v sněme doložených se nepřiznávali, aneb toho světle nedoložili, na kderejch panstvích neb statcích svejch v rozdílnosti co lidí osedlejch mají, od těch osob dříve napravení toho, listové přiznavací ani peníze přijímati a z nich kvitovati berníci krajští povinni nejsou a nebudou.

In simili, jestli by kdo z stavův v více krajích panství a statky své měli, a toliko do jednoho kraje ze všech těch panství a statkův se přiznávati chtěli: totéž pro mnohé pletichy a škodlivé omyly, kdeříž z toho pocházejí, dáleji bejti nemá, anobrž má se nad tím tak ruka držeti, aby spravení těch všech svolenejch daní v těch krajích, kde která panství a statkové leží, zcela a zouplna nalezena a jistý vejtahy na to, co kderej kraj toho vynáší, udělány bejti mohly.

Mimo jisté terminy v sněme dostavené berníci krajští žádnému z stavův další lhůty k zaplacení těch kderejch svolenejch daní dávati nemají, anobrž mají se k jednomu každému tak a nejinak, nežli jakž sněmem to vyměřeno jest, zachovati, k potřebám svejm vlastním berníci krajští sobě peněz žádných od stavův začkoli přijatých vypůjčovati, ani co toho se jim samým z vlastních jich statkův podle svolení sněmovního z čeho dáti dostane za sebou zadržovati, neb koho jiného jakými takovými penězi zakládati nemají.

Po vyjití jednoho každého terminu mají berníci krajští po vysednutí času svého sněmem vyměřeného v městech krajských registra svá, vohledajíce se na to, co jim týchž svolenejch daní na mále neb na mnoze odvedeno jest, zavříti, a takový počty své nejdél ve dvou nedělích potom s listy přiznavacími a jinými aprobacími tu, kdež náleží, odvésti, a i peníze přijaté zcela a zouplna nejvyšším berníkům vyčísti, a co po vyjití kderého terminu týchž peněz na hrad Pražský přivezou a vyčísti jmíti budou, na to mají prvé nejvyšším berníkům pořádná poznamenání té vší mince, co peněz v rozdílnosti s sebou mají, podati a za týmiž nejvyššími berníky zanechati a zase proti tomu připiš téhož poznamenání vlastní rukou týchž berníkův podepsaný s sebou domův vzíti a k další potřebě své sobě schovati. Na tom etc. Dán na hradě Pražském v středu po sv. Trojici léta etc. 98.


Postscripta. A poněvadž mezi jinými sbírkami, daněmi svolenými také to svoleno jest, aby každý, kdož peníze na ourocích jmají, z každého tisíce kop č. grošův 6 kop gr. č. dávali a týmž berníkům krajským na jisté terminy odvozovali, a zpráva se činí, že by mnozí obyvatelé vtom kraji, majíc peníze na ourocích, z nich se nepřiznávali a podle sněmovního snesení nic nedávali: protož mají se tíž berníci na to pilně ptáti a na to pozor jmíti, kdo tak peníze na ourocích jmá, jak se v tom spravedlivě chovati bude, a shledají-li koho v tom, an peníze na ourocích jmá a z toho nic nedává, toho každého aby poznamenali a nám do kanceláře naší české tu osobu neb ty osoby jmenovali. Anno ut supra.

In simili mutatis mutandis na slovutného Jiřího Wančuru z Řehnic na Studenci a opatrného Adama Florusa v městě Boleslavi etc., jakožto vejběrčí v kraji Boleslavském.

Item do kraje Chrudimského na slovutného Jana Kapouna z Svojkova a na Mikulovicích a opatrného Jana Rambouska v městě našem Chrudimi, item do kraje čáslavského na slovutného Jana Chuchelskýho z Nestajova a na Chuchle a opatrného Jana Jaroměřskýho v městě našem Čáslavi, item do kraje Kouřimskýho na slovutného Jana Čejku z Olbramovic a na Ratajích a opatrného Tobiáše Kožišníka v městě našem Kouřimi.

Nota: Tato instrukcí jest obnovena též na berníky krajský léta etc. 99. sněmem volené.

[K této instrukci přiložen zvláštní list, obsahující formuli přísahy:] Přísahám pánu Bohu všemohoucímu a nejjasnějšímu knížeti pánu panu Rudolfovi Druhému, volenému Římskému císaři, Uherskému a Českému etc. králi etc., pánu panu nejmilostivějšímu a všem třem stavuom království českého, že v tomto ouřadu mém na mne vzloženém, jsouce za vejběrčího berně svolené v kraji (N.) ustanoven, že podle sněmovního svolení a instrukcí mně od JMCské na to vydané v přijímání a vydávání týchž svolených peněz berničnejch se všelijak upřímně, věrně a spravedlivě chovati, dobré a užitečné JMCské etc. a všech stavuov obmejšleti, škody předcházeti, a čemuž bych sám vodolati nemohl, to na JMCské etc., pány nejvyšší ouředníky a soudce zemský časně vznášeti chci, tak mi toho dopomáhej pán Buoh všemohoucí.
Přihlásit/registrovat se do ISP