443. Rudolf 11. městům královským nařizuje, aby mu oznámeno bylo, mnoho-li na sbírky sněmem povolené v každém městě již bylo odvedeno.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1598, 20. října. - Souč. opis v archivu musea království Českého.

My Rudolf etc. Věděti dáváme, že bychom za jistými příčinami a jak naší, tak i tohoto království potřebou milostivě rádi věděti chtíti ráčili, což jest všech a všelijakých sbírek a daní sněmem jminulým proti našemu a všeho křesťanstva ouhlavnímu nepříteli Turku svolených až posavad se sešlo a od koho jak mnoho těch sbírek při každém terminu, totiž svaté Trojice, svatého Vavřince, svatého Bartoloměje berně domovní jeden díl, item svatého Václava a svatého Havla berníkům krajským odvedeno. A protož vám všem vůbec i jednomu každému obzvláštně milostivě poroučeti ráčíme: předně kteří tak co ještě těch na již jminulé terminy k odvedení náležitých sbírek a daní dlužni zůstáváte. ty abyste ihned bez prodlévání týmž berníkům krajským odvedli a vypravili. Item mnoholi a z kolika jmenovitě poddaných neb jiných více sbírek každý z vás kterého času neb termínu až posavad dotčeným berníkům jest odvedl, to na obzvláštním registříku, kterýž posel náš s tímto odevřeným listem při sobě jiná, specifice a zejména tak, abychom se na to dokonce ubezpečiti moci ráčili, poznamenati dali, v nebytí pak kterého koliv z vás doma úředníci neb správcové a písaři vaši, to vše na místě vašem aby vyřídili a spravili. Neb jestli by kdo z vás na toto milostivé napomenutí naše těch sbírek, kteréž tak ještě k spravení dlužen pozůstává, odvésti zanedbával, již jsme to při oznámených bernících krajských naříditi a opatřiti ráčili, jak by se k tomu každému vedle téhož sněmovního snesení listem obranním v statek jeho uvázati i jinak k němu zachovati jměli, ale není naděje, abyste k tomu přijíti dopustili. Na čemž také netoliko sněmovnímu snesení zadosti učiníte, ale i milostivou vůli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v outerý po sv. Lukáši evangelistu Páně léta 98.

Léta etc 98 v pondělí po svatém Linhartu s mandátem JMCské posel byl v městě Kouřimi o odvedení sbírek sněmy svolených a co kdo odvedl na registřích poznamenal; i ač nětco těch sbírek jest odvedeno, však poněvadž znamenitou a téměř nenabytou škodu, tak že ta obec skoro o všecky důchody přišla, ano i sousedům za mnoha tisíc kop ta veliká a znamenitá i nenadálá povodeň učinila při JMCské poníženou suplikací toho vyhledáváno, aby nám ty sbírky pasírovány byly. Načež od JMCské milostivé a laskavé odpovědi očekáváme. Actum etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP