457. Václav Jindra, císařský rychtář Žatecký, oznamuje komoře české počet domů (osedlých) v městě Žatci a na předměstí.

V ŽATCI. 1598, 7. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

Službu svou VMtem vzkazuji etc. Poručení, kteréž mi činiti ráčíte, abych VMtem v známost uvedl, co jest v městě Žatci i také na předměstí domuov, jakž sněmovní snesení ukazuje, aby se se vší pilností sečtli, abych to vykonal: protož tak činím a VMtem na komoru je bedlivě sečtené odsílám; tak že se jich v městě Žatci nadchází 271 a na předměstí 237, a tak všech osedlejch přijde 508. Že pak sem tak dlouho takovejch domuov sčísti nemohl, to jest přišlo velikou a hroznou ranou morovou, neb žádné chvíle bezpečně jest nebylo. Protož za to VMti poníženě žádám, že mi to v dobré obrátiti ráčíte, neb já vždyckny sem hotov VMtem sloužiti. S tím se VMtem v laskavou ochranu poručena činím. Datum v Žatci v sobotu po sv. Linhartu léta 98.

VMtem v službách volný JMCské rychtář

Václav Jindra v Žatci.

Přihlásit/registrovat se do ISP