466. Nikodém Zichův, král. rychtář v Poličce, oznamuje komoře české, že v témž městě i na předměstích je 284 osedlých.

V POLIČCE. 1598, 11. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Já Nikodem Zichův, JMCské rychtář v městě Poličce, vyznávám tímto listem vuobec přede všemi a zvláště tu, kdež náleží, jakož jest se svolení na sněmu obecném, kterýž na hradě Pražském držán byl léta etc. devadesátého osmého v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděl i Jubilate, ode všech tří stavů stalo, o sčítání lidí usedlých na zaplacení týmž sněmem svolenému lidu válečnému z jednoho každého souseda v městě i na předměstích usedlého, totiž za tento rok na tři terminy rozdílně dvě kopy dvacet čtyry groše míšeňský aby dáno bylo: podle kteréhožto svolení jsem sousedy všecky v městě a na předměstích v přítomnosti osoby jedné z konšel sčísti dal, kterýchž se osedlých sousedův v městě a na předměstích dvě stě osmdesát čtyry nachází. A že jsem se v tom jakž sněmovní snesení ukazuje, spravedlivě zachoval, to přijímám k svému svědomí. A pro lepší toho důvěrnost sekret svůj vlastni, kteréhož užívám, k tomuto listu jsem přitiskl, jehož jest datum v městě Poličce v středu den svatého Martina léta Páně tisícího pětistého devadesátého osmého.
Přihlásit/registrovat se do ISP