447. Bartoloměj Miller s Untersberku, císařský rychtář v Starém městě Pražském, oznamuje komoře české, proč mu sčítání židovských domů Starého města Pražského nyní možné není a odkazuje na předešlé sčítání domů z r. 1595, při kterémž shledáno 150 židovských domů.

1598, 30. října. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

JMCské pána, pana našeho nejmilostivějšího VMti pane, pane presidente a páni rady zřízené komory v království Českém, páni mně laskavě přízniví. Podle poručení VMtí z strany sčítání znovu, jakž sněmovní vyměření ukazuje, domův židovských byl bych se dávno rád poslušně zachoval a to vykonal, ale že nedostatek častý zdraví mého, an duom od domu choditi možnost má nepostačuje, k tomu od dávných časův ty veliké nečistoty a smrady za příčinou vod ve sklepích a nyní obzvláštně ta morová rána sou vkročily, toho až posavad tak zanecháno býti jest musilo; k tomu také nyní pro utíkání židův ani třetí díl židův doma se nenachází. Nadto vejše jistou zprávu mám, že týchž domův židovských od předešlého sečtení jich, kteréž se léta pominulého etc. 95 stalo a židé podle toho berně sou odvozovali, do tohoto času nic jest nepřibylo. To pak předešlé sečtení týchž domův, jestliže se při komoře nenachází, tehdy nepochybně při berni se nejde, z jakého počtu domov těch jmenovaného léta etc. 95 taková berně sněmem na židy uložená od týchž židův nahoru jest odvedena Protož jiné ponížené naděje nejsem, než že VMti takového sečtení nebo počtu domův předešlého při berni vyhledati poručiti ráčíte, tak aby potřebí nebylo znovu po těch domích židovských v tento nebezpečný čas choditi a je sčítati. Také, pokudž se však VMtem za potřebné býti vidí, mohli by starší židé před VMti povoláni býti, aby pod svými přísahami o takovém počtu domův židovských, kterýž jim vejborně známý a vědomý jest, v pravdě oznámili. To mi se na ten čas, však proti VMti poručení nic nečiníce, VMtem předložiti vidělo; dále jak od VMti nařízeno bude, tak se poslušně zachovati jsem hotov. Datum v pátek po památce svatých Šimoniše a Judy apoštolův léta Páně etc. 98.

VMtem k službám povolný JMCské rychtář v Starém městě Pražském

Bartoloměj Miller z Untersberku.


[In tergo.] Léta 1595 páni Pražané Starého města Pražského podle svolení sněmovního při znali se z 150 domův židovských a z nich podle téhož svolení odvedli. Actum při berni 18. Novembris anno 1598

Matyáš Jizbický.

Přihlásit/registrovat se do ISP