473. Vít Tichý, císařský rychtář v městě Mělníku nad Labem, zpravuje komoru českou o počtu domů (185) a poddaných (20) města Mělníka.

NA MĚLNÍCE. 1598, 17. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15,15-175.

VMti vysoce urozený pane, pane, urození páni etc. JMCské pána, pana mého nejmilostivějšího jménem ráčíte mně poroučeti, abych v městě Mělníce podle zuostání o tom stavův království tohoto na sněmu léta nynějšího drženém všechny domy v městě Mělníce i poddané obce téhož města osedlé, z nichž kontribucí šesti měsícův na tři terminy svolená ku pomoci na lid vaječní vychází, sečetl a co toho obojího se najde, VMtem poznamenáni učinil a odeslal. I oznamuji VMtem, že jsem na milostivé poručení VMtí jak domy města Mělníka tak poddané obce téhož města sečítal a domův v městě a při městě Mělníce více nežli sto osmdesáte pět, poddaných pak dvadceti toliko usedlých najíti nemohl. V čemž že jsem se upřímně dle povinnosti své zachoval, věřím VMtem, že mně toho ráčíte věřiti. Neb kdybych v tom jakou neupřímnost seznal před VMtmi nijakž bych netajil. A tím sebe zpraviti i mne poručeného míti ráčíte. Milost a ochrana všemohoucího pána Boha rač s VMtmi i se mnou býti. Datum v městě Mělníce nad Labem v outerej po sv. Otmaru 17. Novembris léta etc. 98.

Vít Tichý,

JMCské rychtář v městě Mělníce nad Labem.

Přihlásit/registrovat se do ISP