468. Jan starší Vadas z Karlova, primas v Novém Bydžově, oznamuje komoře české, že počet domů a sídel v Novém Bydžově je týž, jak jej purkmistr a konšelé v listech přiznavacích udali.

V NOVÉM BYDŽOVĚ. 1598. 12. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Službu svů vzkazuji VMtem, vysoce urození páni, páni, urození a stateční páni rytíři, císaře JMti páni rady zřízené komory v království Českém etc. Milostivi pani. Jakož jste mně jménem a na místě JMCské, pána, pana mého nejmilostivějšího, dnův těchto nedávno pominulých milostivé poručení učiniti ráčili, abych podle sněmovního snesení domy a sídla při městě Novém Bydžově na povinnost svou sečetl a jak to vyhledám, o tom VMtem na komoru zprávu psanou učinil, vedle kteréhožto VMtí poručení, tak jsem se poslušně zachoval a ty domy a sídla bedlivě sečetl. A v pravdě najíti toho nemohu, aby purkmistr a konšelé Nového Bydžova při odvozování svolených zbírek, berní a defensí sněmovních po ty všecky časy jaké nejmenší neupřímnosti na škodu JMCské nebo země se dopouštěli, nýbrž jakž v listech přiznavacích na svolené zbírky domovní sečtení osedlých sousedův, se nachází, to tak neměnitedlně sečtení předce zůstává a pánům berníkům krajským vedle téhož sečtení takové zbíiky se odvozují. Pročež nemaje o té věci co jiného VMtem psáti, toto, což samo v sobě jest, VMtem v známost uvozuji a VMti za to služebně žádám, že tomu věřiti, že předně pánu Bohu, potom nejvyšší své vrchností ve všem věrně a spravedlivé se chovají, že skrze to před Bohem, svým svědomím ani lidmi žádného zahanbení se nebojí. S tím se VMtem, na všem dobře a šťastně míti vinšuji. Datum v městě Novém Bydžově, ve čtvrtek po sv. Martinu rytíři léta etc. 98.

VMtem v službách povolný

Jan starší Vadas z Karlova, v městě Novém Bydžově primas.

Přihlásit/registrovat se do ISP