406. Stavové na sněmu shromáždění dávají přitisknouti pečeť zemskou k listu do knížetství Opolského a Ratibořskéko, jímž povolují k postoupení knížetství těch vévodovi Sedmihradskému.

1598, 17. dubna. - Kratern č. 49, M. 20 "Relací modrý 1594-99" v českém zemském archivu.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, ráčili jsou rozkázati pečeť zemskou k listu a psaní, kderéž se stavům do knížetství Opolského a Ratibořského, vedle snesení sněmovního, státi a jim o povolení stavův království tohoto JMCské k postoupení směnou na jistý spůsob týchž obou knížetství knížeti Sedmihradskému v známost uvedeno býti má, přitisknouti, tak jakž týž artikul v témž sněmu v sobě šíř obsahujíce [sic] zavírá.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských Krištofa z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské rady, komorníka, nejvyššího komorníka království Českého a téhož království nejvyššího kamermistra a presidenta nad apellacími, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království Českého; též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropcech, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicích, úředníka podkomořího při dskách zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMCové v království českém měst hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Nového města Pražského, Heřman z Říčan a na Kosově Hoře a Staré Červené Řečici, JMCské rada, Adam Slavata z Chlumu a z Košmberka a na Češtině Kostele, JMCské rada a německých lén hejtman, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic na Mladém Boleslavi a Kosmonosích, JMCské rada, Karel z Wartmberka na Svijanech, Rohozci a Skalách, JMCské rada z pánův; Humprecht Černín z Chudenic na Chudenicích a Ouňovicích, podkomoří království českého a hejtman hradu Pražského, Šebestian Lažanský z Buková a na Břesku, Ladislav Hozlaur z Hozlau, Jindřich Předenice z Předenic, Jan Voračický z Paběnic, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP