465. Adam Mráz z Milešovky, císařský rychtář v Litoměřicích, udává komoře české, že v městě tom a na předměstí jsou 544 domy osedlých a že k obci téže 240 osedlých poddaných přináleží.

V LITOMĚŘICÍCH. 1598, 11. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

VMti urození páni etc. Služby své povolné před vzkazujíc žádám, aby VMtem pán Buoh za prodloužená léta dobrého zdraví a šťastného panování popříti a VMtem práce, kteréž k dobrému JMCské a království tohoto vésti a říditi ráčíte, požehnati a při tom požehnáním svým hojně obdařiti ráčil. VMtí poručení, co se sněmovního nařízení znovu sečtení domův, v nichž by osedlí lidé byli, při městě u nás, též poddaných obecních, dotýče, se vši šetrnou uctivostí sem přijal a za jiné neměl, než poněvadž, jakž se ty zbírky sněmovní proti Turku začaly, hned zpočátku purkmistr a konšelé a předešlý JMCské rychtář spolu s nimi to podle sněmu bedlivě vyhledali a všecky osedlé u nás v městě, na předměstí, z nichž by ty zbírky dávány býti měly, sčísti dali a posavad listové přiznavací k berním i jinde, kdežkoliv toho potřeba ukazuje, pod pečetí městskou se vydávají, že v tom dobře spokojeno jest a dalšího týchž osedlých hospodářův vyčítáni že nebude potřebí. Však majíce to nyní VMtí poručení poslušně zachovati a ty osedlý hospodáře v městě i na předměstí u nás znovu sčítati: a nemohu na ten čas nic více mimo předešlé sečtení, což v listech přiznavacích purkmistra a konšeluov města Litoměřic položeno jest, vynajíti, totiž lidí osedlých v městě u nás i na předměstí, kdežto ouročníci a ti jenž "Pod kozami" a "Nad kozami" jse jmenují a toliko chatrné chaloupky mají a nádenními prácemi se živí, potaženi jsou, 544 a poddaných osedlých 240, a z těch všech podle bedlivého jich purkmistra a konšeluov, starších obecních i některých z obce na tom seděni a rozvážení podle velikosti a malosti ty zbírky se zbírají, tak že summa, což podle sněmu na jednoho toho každého osedlého přijde, se schází; jakž o tom v listech přiznávajících, kteréž pánuom berníkuom krajským při terminích dotčení purkmistr a konšelé odvozují, zejména položeno jest. Což na poručení VMtí vedle mé povinnosti VMtem v známost uvésti a při tom se jako i v jiném pro poddané naplnění JMCské pána, pana nás všech nejmilostivějšího milostivé vůle a rozkázání VMtí zachovati pominouti sem nemohl. S tím se VMtem k laskavé ochraně poručena čině, milost pána Boha s námi se všemi býti rač. Datum v Litoměřicích den sv. Martina léta etc. 98.




Přihlásit/registrovat se do ISP