448. Pelhřimovští oznamují komoře české, se u nich v městě i na předměstí je 220 domů, ve všech šosovních 359 osedlých.

V PELHŘIMOVĚ. 1598, 31. října. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15-175.

Službu svů povolnou VMtem vzkazujeme, vysoce urození páni etc. Milostiví páni, od VMti psaní a poručení Danielovi Bohdaneckýmu, primasovi našemu, učiněné a dodané jest nám od téhož primasa našeho ukázáno: podle kteréhožto VMti psaní a poručení, již prve před tím spolu s dotčeným primasem naším všecky domy v městě Pelhřimově i na předměstí, též všeckny osedlé ve všech k městu Pelhřimovu přináležících, s pilností sečetše a z nich ze všech i sami od sebe zbírku sněmem svolenou podle sneseni sněmovního pánům vejběrčím kraje Bechynského s listy přiznavacími a v nich s poznamenáním počtu týchž všech domův osedlých hned při terminích přišlých zouplna odvedše, nyní teď také VMtem na příležícím registříku počet nadepsaných domův i osedlých všech zouplna, co se jich v městě Pelhřimově, na předměstí i ve všech k městu Pelhřimovu náležících nachází, se vší poslušností a uctivostí odsíláme a VMtem k službám povolným každého času sme hotovi. S tím pán Buoh rač dáti VMtem na všem dobře a šťastně se jmíti. Datum v městě Pelhřimově v sobotu po památce sv. Šimoniše a Judy, apoštolův buožích léta 1598.

VMtem v službách povolní

purkmistr a konšelé města Pelhřimova

Přihlásit/registrovat se do ISP