433. Joachym Novohradský s Kolovrat, purkrabě Karlštejnský, vykládá Vratislavovi ml. z Mitrovic a Jindřichovi Čížkovi, měštěnínu města Berouna, berníkům kraje Berounského, kteří se pro nenapravení některých berní a sbírek v dvůr Poučnický a v jiné dvory ku Karlštejnu náležející uvázati chtěli, že z panství Karlštejnského, králi a zemi náležejícího, nikdy žádné berně se neplatily.

NA HRADČANECH. 1598, 8 července. - Orig. v archivu českého místodrž. K. 25-6.

Urozený pane Vratislave mladší z Mitrovic a slovutný pane Jindřiše čížku, měštěníne města Berouna, přátelé moji milí. Abyste zdrávi byli a dobře se měli, přál bych vám věrně rád. Zprávu jest mi učinil Bohuslav Rubín Lvovický, hejtman můj panství Karlštejnského, kterak byste včerejšího dne okolo jedenmecítmé hodiny do dvoru Poučnického k zámku Karlštejnskému náležejícího přijeti měli a v týž dvůr i jiné dvory v kraji Podbrdském ležící pro nespravení některých berní a zbírek za léta etc. 95. a 96., jak z lidí poddaných tak taky z manův Karlštejnských, uvázati se chtěli a jemu oznámili, aby vám lidi k témuž panství náležející k pátku příštímu obeslal a vám je postoupil.

I v pravdě jsem se toho nikoliv nenadal abyste vy přes prvnější odpověď a omluvu slušnou a příčiny dostatečné i od lidí suplikace podané od nadepsaného hejtmana mého Karlštejnského vám na psaní vaše dostatečně v obšírných artikulích vysvětlené danou, kteréž datum na Karlštejně v úterý svatodušní léta tohoto 98., takovou věc a takové uvazování bezpotřebně před sebe bráti a sebe. mne i jeho tím daremně zaneprázdňovati měli, věda o tom, že z téhož zámku a panství dvorův lidí poddaných, ani manův, nikdy netoliko od paměti lidské, ale ani jakž Karlštejn založen a ustanoven jest a koruna, sceptrum i jiné klenoty a privilegia zemská k opatrování a schování tam nařízeny a svěřeny jsou, za žádných pánův purkrabí Karlštejnských, když i válka netoliko v cizích zemích, ale i v této České zemi bývala aneb když korunování krále českého bývalo, dávány nikdy nebývaly a nikdy žádný z žádných pánův berníkův se toho nedopustil a o to nepokusil, ani žádný jiný člověk, aby v též panství pro takové příčiny aneb jakékoliv jiné, zvláště osoby stavu městského, se uvazovati, v ně sahati míti měl, nebo tak na též panství jaké právo vésti směl a nám purkrabím Karlštejnským je z moci vynímati, i taky véda o tom, jakou těžkou, velikou přísahu zřízením zemským jsme vyměřenou učinili, téhož panství s jinými všelijakými věcmi nám tak vysoce svěřeného pod hroznými těžkými pokutami ztraceni cti, hrdla i statkův postupovati nebo co od něho odcizovati a co jest prve také stav městský potkalo, když jsou Karlštejn na onen čas oblehnouti směli, a tak ani v sněme toho nenacházím, aby to zřízeni zemské ani sněm komu propůjčoval na týž zámek a panství tak sahati a v ně se jako v jiné vlastní stavu panského, rytířského statky vobrauným listem uvazovati a nám purkrabům Karlštejnským jej z vladařství a spravování míti vynímati.

A poněvadž se tu velikých znamenitých nových a prve nikdy nebývalých věcí bude chtíti dotýkati, žádám a vás přátelsky napomínám, že se v takové věci spokojíte a toho na straně zanecháte a víceji před sebe bráti a tam v pátek darmo jezditi nebudete. Já chci to dostatečně v ta místa, kdež náleží, vznésti a žádati, aby taková nová prve nebejvalá věc časně zastavena a opatřena byla, tak aby vám nebylo potřebí se s tím více zaneprázdňovati. Nebo sami dobře rozuměti můžete, že se mně nikdy trefiti nemůže ani hejtmanu mému proti tak veliké povinnosti a těžkým závazkům mým i jeho hejtmana vám co od téhož panství postupovati a na též panství a ouřad můj něco nového za držení a spravování mého téhož panství prve nebývalého uvozovati, ani za to že bych dobře bezpečně odpovídati nemohl. A za to žádám, že tuto omluvu a psaní mé i předešlé psaní a omluvu hejtmana mého dobře schováte, když mně toho potřeba nastane, aby se za vámi najíti mohlo. Neb kdyby ta kových příčin ode mě i hejtmana mého oznámených nebylo a dědičný statek můj byl, aneb že by od předešlých pánův purkrabův Karlštejnských předešle takové berně a zbírky z těch lidí a manův byly dávány, nepominul bych tolikéž toho časně při nich dobejvati, vyupomínati a jako jiní spravovati a předešlým pánům berníkům časně odvozovati nepominul bych takové berně a zbírky bez takového vašeho zaneprázdnění spraviti, jakož jsem pak ze všech jiných statků mých dědičných až dosavad vždyckny spravoval a spravil a sebou nic sjíti nedal, jen při jiných ať se toho tak příkře a prudce vyhledává, kteříž povinni jsou a ne při Karlštejnským k koruně a zemi náležejícím statku, kterýž povinen nikdy nebyl a není; ale poněvadž jsou nikdy za předešlých pánův purkrabův nedávali, nemohlo mi se taky na ně té novotiny ukládati a uvozovati náležitě a slušné trefiti a příčinu k sprotivení a nesnázem dávati, aby starobylejch k zámku povinnosti příčiny k vykonávání se spěčovati neměli a týž zámek o též povinnosti tudy aby připraven býti měl, neb kdyby Karlštejn všecky berně jak se začali dávati od té chvíle a s jinými stavy srovnán býti měl, nebylo by možné jim na gruntech zůstati, ani těch povinností ponůcek, varty k zámku činiti. S kým by pak páni purkrabové mohli ten zámek opatrovati a ochraňovati aneb čeleď vychovávati a jak bezpečně koruna i jiné klínoty a privilegia na zámku zůstati i sami se páni purkrabové nač na zámku vychovávati, a jak povinnosti ouřadu svému vedle svých velikých přísah dosti činiti. Čehož jsem vás časně tejna učiniti pominouti nemohl. S tím se vám dobře na všem míti vinšuji. Datum v domě mém na Hradčanech v středu po sv. Prokopu léta etc. 98.

Joachym Novohradský z Kolovrat,

na Buštěhradě a Mělníce, JMCské rada a purkrabí Karlštejnský.

Přihlásit/registrovat se do ISP