449. Matěj Štěrba, primas Rakovnický, komoře české, dosvědčuje, že není více usedlých v Rakovníce,. z nichž sbírky by se platiti měly než 190 sousedu a 21 poddaných.

V RAKOVNÍCE. 1598, 31. října. - Kopiář v archivu města Rakovníka.

Psaní V[Mtí] jménem a na místě JMCské pána, pana našeho nejmilostivějšího ke mně učiněnému, v němž poroučeti ráčíte, poněvadž žádného poznamenání, což jest se všech domův u nás našlo, nynějším pánům berníkům odesláno není, abych vejčet domův ihned bez dalších odkladův učinil a VMtem pořádné poznamenání toho na komoru od dodání téhož psaní v týmdni pořád zběhlým odeslal, jsem vyrozuměl. I ačkoliv jsem za jiné neměl, než že na přiznavacích listech p. purkmistra a spoluradních mejch, v nichž se počet osedlých sousedův dokládá, přestáno bude, však poněvadž toho pilná potřeba ukazuje, abych to vykonal a VMtem odeslal, protož tak činím a VMtem oznamuji: že jest se všech osedlých domácích toho času, když se sbírka z nich na obecném sněmu ponejprve svolila, jedno sto devadesáte vyhledalo a sečtlo. Podle kteréhožto vyhledání sbírka s listem přiznavacím odvozována bejvala až posavad. Ale že jsou tři odemřeli a domové po nich pozůstalí některým řemeslníkům a podruhům se najímají, k tomu také, že sou se tři dvorové a jeden dům, kdež osedlí sousedé bejvali, vykoupili, tak tehdy nezů[stává] osedlých než jedno sto vosmdesáte tři. Však nicméně že jest se svolená sbírka zouplna z jednoha sta devadesáti osob osedlých domácích a z jedenmecítma poddaných odvozovala, o tom sem zpraven, což se také z přiznavacích listův aneb register berníkův krajských vyhledati moci bude. Jiného v té příčině, co bych VMtem psáti měl. v skutku a v pravdě nemám. S tím etc. Datum v městě Rakovníce v sobotu po památce sv. apoštolův Šimona a Judy léta etc. devadesátého vosmého.

VMtem k službám povolný

Matěj Štěrba, primas v městě Rakovníce.


|In margine]: Nota. V městě tři sousedi odemřeli: 1. Bichavka, 2. starší Gryllus, 3. Kotlíková. Tři dvorové vykoupeni: 1. Augustin od Jiříka, 2. Šafářem Tyčka, 3. Jan Mydlář od Kateřiny Mydlářky. Chalup: po Dorotě Kokedce, po Markytě Velový. Jeden dům vykoupen od p. Daniele Stanko[viče].
Přihlásit/registrovat se do ISP