484. Matěj Štěrba, primas Rakovnický, Jaroslavovi ze Vchynic a z Tetova, místokomorníku království

Českého, že neví o žádných svobodnících v kraji Rakovnickém.

V RAKOVNÍCE. 1598, 12. prosince. - Kopiář v archivu města Rakovníka.

Vyrozuměl sem z psaní VMti, že JMCská p. p. nejmilostivější skrze mandáty i psaní poroučeti r[áčí], aby se všichni svobodníci, nápravníci, dvořáci z tohoto kraje na Krakovci v pondělí po sv. Lucii [14. prosince] nadjíti dali, pro tu příčinu, že by se k berni nepřiznávali, ani jich od sebe neodvozovali, poroučejíce, abyste osobu mou k vyhledání těch věcí k VMti na pomoc přijíti ráčili: pročež žádati rá číte, jestliže bych o jakých svobodnících, dědínnících, nápravnících, svobodných rychtářích a dvořá- cích zde v tomto kraji věděl, aneb se od spolusousedů svých uptati mohl. abych VMti v známost uvedl, ano pokudžby se co toho v tomto kraji najíti a vyhledati mohlo k VMti na Krakovec v pondělí příští tím raněji abych se nalézti dal, tak abyste o těch věcech relaci JMCské učiniti moci ráčili, jak to vše též psaní VMti v sobě obsahuje a zavírá. I oznamuji VMti, že já o takových osobách v tomto kraji žádné vědomosti nemám, a abych se co toho mezi sousedy svými uptati mohl, nenaději se; jsou-li jací v tomto kraji, vidí mi se, že s těžkém kde a spíše vyhledáni a uptáni budou moci býti, jako na panství JMCské Křivoklátském. Jinače kdybych v jistotě a pravdě o kterým věděl, nechtěl bych VMti tajiti, a poněvadž o žádném nevím, bude moci také mně z pojezdu k VMti sjíti. Toho jsem VMti za odpověď tajiti nechtěl. S tím etc. Datum v městě Rakovníce v sobotu po památce Početí blahoslavené panny Marie léta etc. 98. Matěj Štěrba, primas v městě Rakovníce.

Postscripta. Kdež pak žádati věděti ráčíte, mnoho-li jest jich u nás umřelo a po mnoho-li se schovávají posavad: i oznamuji VMti, že jest jich od času sv. Bartoloměje kolo tří set umřelo a na větším díle děti a pochovávalo se jich jeden, dvý, též čtvero, patero a najvíce desatero. Co dále bude, neb nebude, o tom není nám zjeveno, ale v uložení božském zůstává.
Přihlásit/registrovat se do ISP