411. Stavové na sněmu shromaždění přijímají Maximiliana Bertolda ze Saxenganku za obyvatele království Českého.

1598. 17. dubna. - Kvatern č. 49, fol. M. 24 (b) "Relací modrý 1594-99" v českém zemském archivu.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z mést, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, na milostivou přímluvu JMCské a snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto Českého Maximiliana Bertolta z Saxengenku, JMCské služebníka komorního, s dědici jeho přijíti jsou ráčili etc.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských etc. jako v předešlé listině: Jiří z Talmberka a na Jankově, JMCské rada, Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburku a na Budyni, JMCské rada, Hynek z Roupova, Teobald Švihovský z Ryžmberka a z Švihova, na Horažďovicích, JMCské kráječ, z pánův; Humprecht Černín z Chuděnic na Chuděnicích a Ouňovicích, podkomoří království českého, Šebestian Lažanský z Bukové a na Břesku, Vladislav Hozlau[r] z Hozlau, Jindřich Předenice z Předenic, Jan Vóračický z Paběnic, z vladyk, jsouce k tomu z téhož plného sněmu zvláštně vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP