464. Probošt a mistři kollegiati kolleje císaře Karla IV. v Starém městě Pražském oznamují císaři, že v příčině daně z jediného domu, který v Novém městě Pražském mají a z poddaných ke kolleji náležitých vedle usnesení sněmovního ve všem se zachovávají.

V STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. 1598, 10. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Nejjasnější a nejnepřemoženější velikomocný Římský císaři, Uherský a Český králi, pane, pane náš nejmilostivější. Jaké jest nám od VMCské psaní ve příčině zbírek a jiných daní z domův, pokudž bychom které k kolleji zde v městech Pražských náležité měli, podle svoleni sněmovního léta tohoto 98, abychom se v tom čase s městy Pražskými srovnali, a takových domův jak počet na komoru VMCské českou, tak také i ty všeckny daně, ač byly by které zadržalé, i jiné spravili a odvedli, učiněno: tomu i nač se dále vztahuje sme vyrozuměli. I nejmilostivější císaři, VMCské poníženě oznamujem, že takových domův, kteréž by zde v městech Pražských byly a k kolleji náležely, žádných nemáme, kromě jeden v Novém městě Pražském nám odkázaný a ten ku právu předepsaného města náleží a knihami městskými se řídí; z něhož také vždyckny časně podle jiných sousedův panu purkmistru, pánům Nového města Pražského všeckny daně a zbírky spravujeme a nic za sebou nezadržujeme. Z jiných pak poddaných ke kolleji náležitých, kde kteří v kterém kraji jsou, také do toho kraje od nich všeckno časně vedle téhož sněmovního svolení bez zadržování odvozovati neobmeškáváme; načež také pořádné kvitance máme, a dále přišlé daně a zbírky odvésti nepomineme, čehož se VMCské pravdivě, jak samo v sobě jest, zpravujeme, majíce k VMCské tu naději, že to od nás milostivě přijíti, nás při VMCské omluvena míti, naším milostivým císařem, králem a pánem za dlouhá léta býti a zůstati ráčíte. Dáno v kolleji císaře Karla Čtvrtého jinak Veliké v Starém městě Pražském v outerý po svatém Linhartu léta tisícího pětistého devadesátého osmého.

VMCské věrní poddaní

probošt a mistři kollegiati kolleje císaře Karla Čtvrtého

 

jinak Veliké v Starém městě Pražském.

Přihlásit/registrovat se do ISP