469. Václav Prokůpek, král. rychtář v Jaroměři, oznamuje komoře české, že v témž městě jakož i na předměstích a ve vesnicích šosovních nachází se 274 usedlých.

V JAROMĚŘI. 1598, 13. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/15.

Službu svů povolnů vzkazuji VMtem vysoce urozeni páni etc. Milostiví páni. Jakož milostivé poručení o sčítání domův mně činiti ráčíte: v pravdě VMtí tajiti nemohu, že sem o tóra tak dalece nevěděl a z pominulého sněmu, abych takové domy a osedlé sečtouc JMtem nejvyšším pánům berníkům odeslati jměl, nevyrozuměl, v čemž že mi v dobré obrátiti ráčíte, ve vší náležité uctivosti VMti žádám. Poněvadž pak mně o tom, abych pořádné poznamenání o tom VMtem na komoru odeslal, milostivě poroučeti ráčíte, tak poslušně činím, a že se jest osedlých městských, předměstských též také v vesnicích šosovních, při kterýchž sčítáni sem všelijakou bedlivost zachoval, sousedův našlo 274 VMtem s uctivostí oznamuji. A s tím se VMtem na všem dobře a šťastně jmíti vinšuji. Datum v městě Jaroměři nad Labem v pátek po sv. Martinu léta Páně 1598.

VMtem v službách povolný JMCské rychtář v městě Jaroměři

Václav Prokůpek.

Přihlásit/registrovat se do ISP