454. Zbyněk, arcibiskup Pražský, spravuje pána z Rožmberka o hustém umírání z morového povětří v městech Pražských a žádá za svolení, aby na místo zemřelého faráře Soběslavského opět jiného kněze katolického dosaditi mohl.

1598. 6. listopadu. - Koncept v archivu arcibiskup. Pražského. Emanata ab anno 1564-1599, pag. 214.

Pominouti sme nemohli VMt jakožto svého zvláště milého důvěrného pána a přítele a švagra tímto psaním naším přátelskejm navštíviti, souc toho obzvláštně žádostiví přezvěděti, jak se na zdraví svém míti ráčíte, zvláště v tyto časy nebezpečné a ze všech stran morový povětří se vzmáhajíc, neb zde v Pražských městech tak zhusta promírají, že jich tento tejden do 200 jest pochováno na větším díle od morového nakažení, a juž když vidíme, že odsud všeckny přední osoby sou se odebraly, taky mysliti musíme někam v místo bezpečnější poodjeti; snad milostivej a dobrotivej pán Bůh ráčí ten hněv svůj, ránu a pokutu tuto morovou od nás milostivě odvrátiti a přetrhnouti. Žádáme VMti, že nám laskavě oznámiti ráčíte, kterak se ráčíte na svém zdraví míti. Porozuměli sme taky. kterak by farář Soběslavský prostředkem smrti s světa sešel. A poněvadž pak táž obec Soběslavská vždyckny od starodávna dobrejmi a katolickými správci duchovními opatrována byla a ceremonie církevní podle starobylého způsobu v té obci se zachovávaly a vykonávaly: i aby ten dobrej, chvalitebnej a starobylej způsob opuštěn a zplaněn nebyl, ani ta obec Soběslavská bez duchovního správce nezůstávala, VMti žádáme, že se ráčíte k tomu nachejliti, aby zase správce dobrý tam dosazen bejti mohl, zvláště v tyto nebezpečné časy, který by se tam mohl hoditi; neb my jednoho pobožného, učeného a dobrého kazatele před rukami máme. Té sme k VMti důvěrnosti, že jej ráčíte poručiti přijíti. S tím VMt Pánu Bohu k vochraně poručeného činíme. Odpovědi od VMti po tomto poslu a naschválním žádáme. Datum v pátek po Všech svatých, anno etc. 98.
Přihlásit/registrovat se do ISP