[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské. Díl VI. Praha 1872, s. 217-394.]

Akta weřejná i sněmovní w Čechách od r. 1500 do 1509

č. 1Zápis (necelý) na spojení se wšech králowských měst země České w politickau jednotu. Bez datum (r. 1500).
č. 2Král Wladislaw stawům kraje Kauřimského: napomíná důtkliwě, aby pomoc piwowárnau sněmem dáwno swolenau, kdo ji dlužni zůstáwají, konečně do S. Jakuba n. př. složili. Na Budíně, 18 Mai 1500.
č. 3Petr z Rosenberka Janowi z Šelnberka: oznamuje wýminky, pod kterýmiby úřad nejw. heitmanstwí opět k žádosti králowě na se wzíti mohl. Na Krumlowě, 23 Jun. 1500.
č. 4Král Wladislaw Kutnohorským: že pokládá stawům král. Českého sněm zemský na den S. Jeronyma n. př. Na Budíně, 3 Jul. 1500.
č. 5Nařízení ze sněmu, týkající se wedení saudu komorního. 3 Oct. 1500.
č. 6Staw městský w králowstwí Českém králi Wladislawowi: omluwa chowání swého proti ostatním dwěma stawům na posledním sněmu, zwláště o půhony k saudu zemskému, pro kteréž král jim přísně byl domlauwal. W Praze, 12 Januar. 1501.
č. 7Král Wladislaw Kutnohorským: aby zjednání Prešpurské nebylo rušeno, a sněm aby držán byl na hradě Pražském w pátek na suché dni n. př. (5 Mart.) Na Budíně, 29 Januar. 1501.
č. 8Král Wladislaw stawu městskému w Čechách. Na Budíně, 2 Febr. 1501.
č. 9Král Wladislaw Kutnohorským: pokládá sněm nowý do Prahy w úterý po prowodní neděli (20 Apr.) o pomoc proti Turkům a o jiné potřeby ještě newyřízené. Na Budíně, 10 Mart. 1501.
č. 10Swolení ke wkladu dědin Horníkům do desk zemských. 13 Mart. 1501.
č. 11Wilém z Pernšteina oznamuje kraji Kauřimskému, kterak na posledním sněmě zřízeno jest o swědčení u komorního saudu. Na hradě Pražském, 19 Mart. 1501.
č. 12Swolení stawu panského o řád swůj co do rodůw panských i nowých. 27 Apr. 1501.
č. 13Král Wladislaw Kutnohorským: nemoha přijeti ke sněmu o S. Jakubě uloženému, odkládá ho ke dni S. Ondřeje (30 Nov.) do Prahy, pro uwarowání různic mezi stawy wzniklých. Na Budíně, 4 Jul. 1501.
č. 14Prowolání jménem králowským k obci Pražské při sazení nowé rady, o pořádek a pokoj w obci etc. W Praze, 11 Febr. 1502.
č. 15Král Wladislaw dekretem swým potwrzuje zřízení panské o přijímaní pánůw nowých do stawu panského w Čechách. Na hradě Pražském, 17 Febr. 1502.
č. 16Žádost od podobojích stawůw Českých a Morawských na krále na sněmu podaná, kterakby s papežem a se stawy pod jednau o urownání církewní jednati se mělo. 21 Febr. 1502.
č. 17Žaloby a odpory podané králi Wladislawowi we weliké rozepři stawůw mezi sebau roku 1502
1) Stížnost stawu městského
2) Odpory stawu panského a rytířského
3) Žaloby stawůw panského a rytířského
4) Odpory stawu městského
č. 18Wýpowěd krále Wladislawa we při mezi pány a rytířstwem s jedné, a městy králowstwí Českého s druhé strany. W Praze, (22 Mart.) 1502.
Žaloby pánůw a rytířstwa na města, i wýpowědi králowské na ně
Dědictwí, ježto na listech jistoty mají
O domy, že nechtí w městech pánuom a rytieřstwu zapisowati
O puotku w městě
O lidi chudé
O súd w městech
č. 19Cedule králowská, kterak pomoc ode wší země České králi swolená proti Turkům wybírati se má. Ze sněmu, 22 Mart. 1502.
č. 20Král Wladislaw stawům kraje Bechynského: patent o wybíraní berně piwowárné a berně z úrokůw. Na hradě Pražském, 22 Mart. 1502.
č. 21Král Wladislaw Kutnohorským: že poslowé jejich proti wůli králowě opustili sněm. Na hradě Pražském, 23 Mart. 1502.
č. 22Staw městský král. Českého činí mezi sebau záwazek, kterak pospolu státi a z jednostejné wůle proti stawům jiným chowati se mají. 2 Mai 1502.
č. 23Zdeněk Kostka z Postupic Janowi z Šelnberka: o roztržce, která jest mezi stawy o práwa i swobody jejich. 1502, bez datum (m. Aug).
č. 24Bohuše Kostka z Postupic Janowi z Šelnberka: že páni a rytířstwo jeho kraje nechtějí a nemohau k wůli Pražanům odstaupiti od práw we zřízení zemském (1500) položených, ani od rozsudku králem učiněného. W Litomyšli, 23 Aug. 1502.
č. 25Jan z Šelnberka Bohušowi Kostkowi z Postupic: o různici mezi stawy o práwa nowá i rozsudek králowský, odpowěď. Na Přerowě, 25 Aug. 1502.
č. 26Král Wladislaw Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála, co purkrabí Karlšteinskému, dáwá práwa i milosti wšeliké. Na Budíně, 5 Oct. 1502.
č. 27Král Wladislaw Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála: aby manstwí hradu Karlštejna wšecka do registr zapsati dal a saud manský na Karlštejně aby řádně držán býwal. Na Budíně, 8 Nov. 1502.
č. 28Odpowěd daná Pražanům a poslům z měst od pánůw a wládyk na sněmu shromážděných. W Praze, 14-15 Nov. 1502.
č. 29Jan z Šelnberka Jindřichowi ze Hradce: o spůsobu, kterakby po resignaci p. Jence jemu nejw. purkrabstwí, jiným jiné auřady u krále vyžádati se měly. Na Přerowě, 9 Dec. 1502.
č. 30Král Wladislaw Kutnohorským: wolá na sněm do Prahy k prwní neděli w půstě (5 Mart.) Na Budíně, 13 Januar. 1503.
č. 31Král Wladislaw Budějowským káže dáti prohlásiti w městě swém, že manowé králowští wšichni mají powinnost swau manskau učiniti w ruce Wiléma z Pernšteina, pod pokutau ztracení léna. Na Budíně, 10 Mart. 1503.
č. 32Král Wladislaw Albrechtowi z Leskowce podkomořímu: opět proti pikhartům a proti lžiwé powěsti, žeby po utištění těchto také podobojí wůbec utištěni býti měli. Na Budíně, 1 Sept. 1503.
č. 33Akta sněmu zemského při S. Jeronymu r. 1503. 30 Sept. 1503 sq.
č. 34Král Wladislaw stawům kraje Čáslawského: o nastáwajícím jednání s knížaty Saskými w Mostě. Na Budíně, 5 Januar. 1504.
č. 35Král Wladislaw předním radám swým w Čechách: o naučení, kterak s Normberčany jednati mají. Na Budíně, 5 Januar. 1504.
č. 36Král Wladislaw propůjčuje nejw. kancléři Albrechtowi Libšteinskému z Kolowrat hrad Kamýk s příslušenstwím k manstwí. Na Budíně, 7 Jan. 1504.
č. 37Konečný nález zemského saudu proti Šlikům. 4 Jun. 1504.
č. 38Král Wladislaw twrdí zápis strany Římské i kališnické w Morawě, kterýmž (dne 31 máje 1504) zawázaly se sobě wespolek proti pikhartům. Na Budíně, 17 Jun. 1504.
č. 39Král Wladislaw stawům českým na sněmu: že poručil kancléři Albrechtowi z Kolowrat jednati s nimi o pomoc wojenskau do Bawor, i také ku potrestání Šlikůw. Na Budíně, 20 Jun. 1504.
č. 40Král Wladislaw nejw. purkrabímu Jindřichowi z Hradce: nařízení, aby dal osaditi u bran hradu Pražského tak, aby nikdo s braní do něho pausten nebyl. Na Budíně, 19. Jun. 1504.
č. 41Král Wladislaw předním radám swým w Čechách: aby Albrechtowi z Kolowrat byli radni a pomocni w jeho sněmowním jednání. Na Budíně, 20 Jun. 1504.
č. 42Král Wladislaw Budějowským: mandát králowský proti Šlikům, kteří práwu zemskému zprotiwili se. Na Budíně, 21 Jun. 1504.
č. 43Akta sněmu roztržitého o S. Petru a Pawlu r. 1504. 29 Jun. 1504.
č. 44Král Wladislaw předním pánům českým: napomíná je ke swornosti, a posílá k nim Zdeňka Lwa z Rožmitála, jehožto řečem wíru, sobě pak poslušenstwí žádá. Na Budíně, 29 Jul. 1504.
č. 45Patent krále Wladislawa o potřebě hotowosti wojenské proti Šlikům. Na Budíně, 15 Sept. 1504.
č. 46Král Wladislaw stawům českým na sněmu: že poručil Janowi z Šelnberka i Albrechtowi z Kolowrat jednati s nimi. Na Budíně, 15 Sept. 1504.
č. 47Král Wladislaw Zdeňkowi Lwowi z Rožmitálu: aby na sněmu o Sw. Wáclawě jménem králowým jednal se stawy o dopomožení práwa, zwláště proti Šlikům, a o ukojení stran w zemi. Na Budíně, 19 Sept. 1504.
č. 48Král Wladislaw ke stawům českým na sněmu: wěřicí list pro Zdeňka Lwa z Rožmitála, jednatele jeho k nim. Na Budíně, 19 Sept. 1504.
č. 49Mikuláš Šlik stawům Českým na sněmu shromážděným: oswědčowání o newině swé. 26 Sept. 1504.
č. 50Stawowé na sněmu shromáždění králi Wladislawowi: wěřicí list pro posly swé Jindřicha ze Hradce, Albrechta z Kolowrat, Zdeňka Malowce, Albrechta Renella i jiné k němu wyprawené. W Praze, 28 Sept. 1504 sq.
č. 51Z akt sněmu Swatowáclawského r. 1504: žádosti stawu městského naproti pánům a rytířstwu. 28 Sept. 1504 sq.
č. 52Zápis jednoty uzawřené mezi pány a rytíři jmenowanými na deset let proti pikhartům a pro zachowání práw swých i weškerého zřízení zemského. W Praze, 20 Febr. 1505.
č. 53Popis lidí branných a wozůw, kteří k wálce proti Šlikům z celého králowstwí wyprawiti se měli. m. Jul. 1505.
č. 54Sněmowní zůstání o prostředkowání Pražanůw mezi stawy král. Českého a pány Šliky, o Jiříkowi Wšerubském z Gutšteina a zemských odpowědnících wůbec. W Praze na sněmu, 4 Oct. 1505.
č. 55Král Wladislaw stawům kraje Chrudimského: aby raitaři a lidé swéwolní nikde přechowáwáni nebyli etc. Na Budíně, 6 Oct. 1505.
č. 56Král Wladislaw stawům kraje Chrudimského: pokládá sněm obecný k. Č. na hrad Pražský k pondělí po S. Martině. Na Budíně, 15 Oct. 1505.
č. 57Páni Pražané p. Albrechtowi z Kolowrat nejw. kancléři: zpráwu dáwají, kterak poslowé jejich s pány Šliky učinili námluwy, wšak tak aby roku jim prodlauženo bylo do suchých dní postních n. př. A týž pán oznamuje to dále Chrudimským. W Praze, 15 Oct. a na Mělníce 21 Oct. 1505.
č. 58Dwoje psaní pánůw českých o námluwách, kteréž učinili z nařízení sněmu zemského s Jiříkem Wšerubským (z Gutšteina), odpowědníkem zemským, a pomocníky jeho. Na Chýších 18 Oct. a na Mělníce 21 Oct. 1505.
č. 59Král Wladislaw stawům kraje Prachenského nařizuje sjezd w Písku (27 Febr. 1506) a později sněm w Praze (16 Mart. 1506.) Na Budíně, 19 Dec. 1505.
č. 60Král Wladislaw wšem Kutnohorským, i úředníkům swým, naučení dáwá, kterak chowati se mají, zwláště kdyby ho bůh neuchowal smrti. Na Budíně, 4 Febr. 1506.
č. 61Nález sněmowní o porownání Šlikůw s krajem Loketským. 21 Mart 1506.
č. 62Král Wladislaw žádá o pomoc a nařizuje hotowost proti králi Maximilianowi do Uher wpadlému. Na Budíně, 8 Mai 1506.
A. Psaní rozeslané do krajůw
B. Psaní poslaná do měst král. Česk. Král Wladislaw Budějowským: že král Římský odpowěděl otewřeně obywatelům koruny České i již dal wálečně wtrhnauti do Uher; protož nařizuje se u nich wojenská hotowost etc.
C. Král Wladislaw Budějowským: aby za příčinau wálky s králem Římským wyslali z sebe s plnau mocí do Prahy ke dni 3. čerwna n. př.
č. 63Král Wladislaw stawům kraje Čáslawského: aby byli weřejně pohotowě wojensky, kdykoli nejw. purkrabí Pražský powolá je k obhajowání země nebo práwa. Na Budíně, 19 Jun. 1506.
č. 64Král Wladislaw stawům českým, k jich žádosti, pokládá sněm obecný do Prahy k pondělí po naroz. M. B. (14 Sept.) k jednání o wyswobození pánůw ze Šwamberka jatých od p. z Gutšteina. Na Budíně, 5 Aug. 1506.
č. 65Wladislaw král pokládá stawům krajůw Bechyňského a Wltawského sjezd obecní do Tábora ke dni 3 Nov. Na Budíně, 1 Oct. 1506.
č. 66Páni Táborští pánům Budějowským: aby k žádosti pánůw Pražan neobmeškali wyslati z sebe do Prahy (ku poradě). W Táboře, 23 Nov. 1506.
č. 67Jan z Šelnberka Krištofowi ze Šwamberka: zdání swé píše o nastáwajících, skrze nejw. purkrabího, proměnách w nejwyšších úřadech zemských. Na Boleslawi, 22 Januar. 1507.
č. 68Jan z Lomnice Petrowi z Rosenberka: o potřebě brzkého sněmu wšech zemí krále Wladislawowých etc. Na Mezeřieči, 25 Januar. 1507.
č. 69Zápis sněmowního snesení (stawu panského a rytířského proti městům). W Praze, 5 Mart. 1507.
č. 70Jiřík z Kopidlna králi Wladislawowi: činí se odpowědníkem zemským, protože Pražané sťali bratra jeho proti práwu a řádu, a béře odpuštění od krále i od země. Bez místa, 18 Jul. 1507.
č. 71Král Wladislaw Petrowi z Rosenberka a Albrechtowi z Kolowrat: aby zřídili a ohlásili wálku z Čech proti falckrabi. Na Budíně, 29 Jul. 1507.
č. 72Král Wladislaw potwrzuje zápisu ode wšech stawůw král. Česk. ku přetržení rejtarstwí a zlodějstwí w zemi učiněného. Na Budíně, 1 Aug. 1507.
č. 73Petr z Rosenberka Pražanům wýstrahu dáwá o Kopidlanském. Na Krumlowě, 17 Aug. 1507.
č. 74Dwa zápisy o zástawě zámku a města Heidelsfeldu biskupowi Wircburskému.
A. Majestát Wladislawa krále Krištofowi z Gutšteina na zastawení města Hadlfeldu biskupu Wircburskému daný. Na Budíně, 6 Oct. 1507.
B. Krištof z Gutšteina zawazuje se wyplatiti opět zámek a město Hadelsfeld, jež s powolením králowým zastawil byl biskupowi Wircburskému. Bez místa, 17 Oct. 1507.
č. 75Král Wladislaw Budějowským: aby nejw. kancléři Albrechtowi z Kolowrat na místě králowě práwa dopomáhati proti lidem swéwolným nemeškali, aniž lehčili psaní králowských u sebe, jakoby ne od krále ale od kancléře pocházela. Na Budíně, 11 Nov. 1507.
č. 76Nejmenowaný pán Český králi Wladislawowi: ostrá odpowěd, že pod přikrytím pokut na Bratří české jedná se proti práwům a swobodám pánůw českých. W Nowém Městě, 25 Nov. 1507.
č. 77Marta z Boskowic králi Wladislawowi: přimlauwá se za Bratří české, posílajíc mu psaní jejich. Bez datum, r. 1507.
č. 78Král Wladislaw Martě z Boskowic: že proti pikhartskému lotrowstwí od něho wíce z milosti nežli z přísnosti se jedná. Na Budíne, 15 Dec. 1507.
č. 79Manifest wydaný od stawu panského a rytířského proti Pražanům. (Sepsání Rendlowo), Bez datum, (m. Januar. 1508).
č. 80Pražané oswědčují se w zemi wůbec proti spisu Rendlowu w příčině Kopidlanského. W Praze, 7 Febr. 1508.
č. 81Páni Pražané pánům Budějowským: posílají opis odpowědi swé, kterau na spis Rendlůw učinili, we příčině různic stawowských. 10 Febr. 1508.
č. 82Petr z Rosenberka Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála: nemoha pro nemoc přijeti na sněm, píše mu k žádosti jeho zdání swé, co a jakby jednáno býti mělo. Na Krumlowě, 19 Mart. 1508.
č. 83Smlauwa mezi stawy panským a rytířským i městským o obhajowání práwa, wložená do desk zemských. W Praze, 22 Mart. 1508.
č. 84Ladslaw ze Šternberka Wilémowi z Pernšteina: obšírné líčení jednání sněmowního w Praze a půtky, kterauž měl s Albrechtem z Kolowrat. 5 Mart. 1508.
č. 85Wilém z Pernšteina Albrechtowi Rendlowi: o půtce, kterauž má p. Ladslaw (ze Šternberka s nejw. kancléřem z Kolowrat), o odpowědi, která Kafunkům činiti se má, o p. Rendlowě příjezdu do Pardubic etc. W Pardubicích, 30 Mart. 1508.
č. 86Wilém z Pernšteina Ladslawowi ze Šternberka: horliwé oswědčení se k němu a proti Albrechtowi z Kolowrat. W Pardubicích, 30 Mart. 1508.
č. 87Ladslaw ze Šternberka Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála: o zmaření sněmowního jednání skrze půtku, kterau zdwihl Albrecht z Kolowrat proti němu. W Benešowě, 31 Mart. 1508.
č. 88Krištof z Gutšteina pánům Kauřimským: že pro křiwdu, která se mu stala při saudu zemském, wzal odpuštění od krále i od země, poddaw synu swéma Albrechtowi wšecken statek swůj w Čechách etc. Bez místa, 30 Apr. 1508.
č. 89Stížnost několika stawůw markrabstwí Morawského králi Wladislawowi podaná proti zápisu strannému, kterýž pod pečetí králowstwí Uherského poslán byl do Morawy. Na Towačowě, bez datum (m. Jun. 1508).
č. 90Král Wladislaw ustanowuje za heitmany kraje Prachenského Petra z Rosenberka i Zdeňka Malowce z Pacowa. Na Budíně, 17 Jun. 1508.
č. 91Páni Pražané pánům Kauřimským: aby před nastáwajícím sněmem Swatojakubským wyslali ze sebe do Prahy ku poradě o potřebách stawu městského ke dni S. Markéty. W Praze, 29 Jun. 1508.
č. 92Král Wladislaw Petrowi z Rosenberka: jmenuje ho wedle jiných swým poslem na sněm Morawský k S. Bartoloměji do Olomauce, a dáwá mu swé naučení. Na Budíně, 30 Jul. 1508.
č. 93Král Wladislaw Ladslawa z Šternberka i Oldřicha Malowce z Chýnowa ustanowuje za heitmany kraje Bechynského, i dáwá jim naučení obšírné. Na Budíně, 2 Aug. 1508.
č. 94Zpráwcowé král. Českého stawům kraje Prachenského: aby dáwali nařízeným heitmanům krajským přiznawací swé listy; zapowídají se opět odpowědi wálečné. Na hradě Pražském, 5 Aug. 1508.
č. 95Král Wladislaw potwrzuje řádu zemského, kterýž ustanowen byl na sněmu zemském o Sw. Jakubě nyní minulém, co do prowozowání wlády zemské w zemi. (Smlauwa Swatojakubská). W Budíně, 10 Aug. 1508.
č. 96Mandat krále Wladislawa proti pikhartům, kteříž se Bratří jmenují. Na Budíně, 10 Aug. 1508.
č. 97Saudcowé zemští, zpráwcowé král. Českého, stawům kraje Prachenského: aby wšickni dáwali swé přiznawací listy heitmanům swého kraje, dle sněmu Swatojakubského. Na hradě Pražském, 11 Sept. 1508.Přihlásit/registrovat se do ISP