31.

Král Wladislaw Budějowským káže dáti prohlásiti w městě swém, že manowé králowští wšichni mají powinnost swau manskau učiniti w ruce Wiléma z Pernšteina, pod pokutau ztracení léna.

Na Budíně, 10 Mart. 1503. (Orig. arch. Budějowského.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český král a markrabě Morawský etc.

Opatrní wěrní naši milí! Jakož sme wšem wuobec oznámili častokrát, i teď nynie naposledy při sněmu, kterýž držán jest na suché dny postnie, wšem wuobec manuom našim oznámiti sme pánuom některým radám našim poručili, kteříž koli která manstwie pod námi držie, ti wšichni aby nám powinnost manskú učinili na  miestě našem urozenému Wilémowi z Pernšteina a na Helfenšteině, najwyššiemu hofmistru K. Č., w. n. m., a listy přiznáwacie k manstwí dali, a revers zase na to z kanceláře našie wzali, tak jakož wždycky i za staradáwna ten obyčej manuow zachowáwal se jest; i nechtiece, aby ještě snad skrze newědomie o swé léno kto přijíti měl, k dalšímu oznámení to sme před se wzali, tak abyšte wy po tři trhy w městě wašem wolati dali, aby wšichni manowé, kteřížkoli sú nám powinnosti manské neučinili, ji konečně o swátosti najprw příští, než súd se zdá, na miestě našem nadepsanému Wilémowi aby učinili a listy přiznáwacie toho léna, z čehož manowé jsú, dali a revers z kanceláře našie wzali, též také ti, ktož sú přijali léna, listy přiznáwacie k tomu lénu, z čeho sú přijali léno, do toho času dali, a revers na to z kanceláře našie wzali; a ktožby koli do toho času toho neučinil, že každý takowý ztratí to léno proti nám, kteréž pod námi má, a my k každému statku takowému hleděti chceme podlé práwa, kteréž na nás sprawedliwě pro nepřijetie léna a dostineuěiněnie toho, což sme wšem wuobec oznámili a rozkázali, ktož se tak w tom nezachowá, připadl jest. Protož toto naše rozkázanie ať jest na rathúze wšem za ty tři trhy na dweřéch swobodné k čtení každému i k přepsánie, aby každý wěděl, puokud se w tom zachowati má podlé rozkázanie našeho; ktož se pak w tom obmešká, každý sebú sám winen bude; protož znajíc to býti naši konečnú wuoli a rozkázaní, zachowajtež se tak, jakož wám píšem, jináče toho nečiníce. Datum Budae, f. vj ante Gregorii, anno regnorum nostrorum Hungarie XIII, Boemie vero XXXII.

Ex commissione propria majestatis regie.

Opatrným purkmistru a konšelóm města Budějowic, w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP