11.

Wilém z Pernšteina oznamuje kraji Kauřimskému, kterak na posledním sněmě zřízeno jest o swědčení u komorního saudu.

Na hradě Pražském, 19 Mart. 1501. (Z rkp. bibliot. Furstenberské.)

"List páně Pernštajnského o to což se saudu komornieho dotýče takto."

Urozeným pánuom, urozeným a statečným rytieřuom a wládykám, múdrým a opatrným purkmistruom a konšeluom w městech, i jiným wšem obywateluom kraje Kauřimského, pánuom a přáteluom mým milým, Wilém z Pernštajna a na Helfenštajně, najwyšší hofmistr králowstwie Českého, službu swú wzkazuji. A oznamuji, že na tomto sněmě obecním, kterýž o těchto suchých dnech nynie minulých z rozkázanie krále JMti pána našeho milostiwého na hradě Pražském držán jest, mezi jiným jednáním a potřebami zemskými, což se swědomie w saudu komorniem dotýče,  kterýž já na JKMti miestě držím a řiedím, takto jest zřiezeno a na konec zjednáno w časy budúcie zawřieno jest: Že w komoře swědomie listownie přijímati se má od panského a wládyckého stawu toliko; a panský a rytieřský staw má to swědomie dáwati zawřené, a w tom má swědomí zapsáno býti na swú wieru a na swú duši, že což swědčím, že jest prawda. Než jiní lidé obecní mají swědčiti přísahu učiniece jako w zemském saudu. A od placenie těch swědkuow má dáno býti od každého 2 gr. česká písaři. A těm swědkuom též má dáti od míle, ktož jich požene, jako při saudu zemském. Pakliby kto w kraji tam sobě zjednal dwa dobrá a zachowalá člowěky, aby ti swědkuom dali přísahu jako při saudu zemském, a spíšíce swědomie, aby je zawřeli a zapečetili a po jednom aby je slyšeli. A ten kdož je wede, aby přitom když swědčie swědkowé, nebýwal, a ti tajnost swědkuow aby zachowali podlé prwnieho nálezu. Protož páni a přietelé milí, to a takowé zřiezenie znajíce, w tom se tak jakž se wám tuto píše, wšichni zachowajte. Což se pak měst w nadepsaném kraji dotýče, za to wás přietelé milí, žádám, že w  den trhowní, když u wás trh býwá, prowolati rozkážete, aby se to wšem w kraji   wašem obýwajícím tiem šíře oznámilo a wšudy rozneslo. Dán na hradě Pražském, w  pátek před swatým Benediktem opatem, léta Páně tisícieho pětistého prwnieho.Přihlásit/registrovat se do ISP