8.

Král Wladislaw stawu městskému w Čechách.

Na Budíně, 2 Febr. 1501. (Rkp. arch. Pražsk. l. 128.)

Wladislaw z božie milosti Uherský Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Poctiwým, opatrným purkmistróm a konšelóm měst Pražských, i také Horníkom i jiným poslóm z měst našich králowstwie Českého, wěrným našim milým.

Poctiwí, opatrní, wěrní naši milí! Jakož nám připomínáte psanie naše, kterak sme wám nedáwno psali dobře přísně wo to, což se těch slow dotýče, kteráž jménem waším mluwena jsú před pány a wládykami o sněme předešlém, předkládajíce, kterak ste to z weliké potřeby učiniti musili, nechtiece tudy od swých práw a swobod utištěni býti; kdež my prwé i nynie to s pilností wážiece, tak se nám zdá, že jest ta potřeba rowně též i jinými slowy a ne tak urážliwými práwu i také pánuom a rytieřstwu mohla jest powědiena býti. A protož jakž jest se nám ta wěc prwé nelíbila, tak se nám i ještě nelíbí; neb bychme toho přieliš nerádi widěli, by měla příčina dána býti pod jakúžkoliwěk formu, čímžby práwo zemské mělo zlehčeno býti; a toho bychme každému brániti chtěli podlé najwyššieho našeho přemoženie. Jakož nám pak také píšete, že ste k rozkázaní našemu na božie křtěnie posly z sebe wyslali k rownání se pány i s rytieřstwem wo to, z čehobyšte jmenowitě měli poháněni býti, a že sú ti oba dwa stawowé k žádnému jednání s wámi přistúpiti nechtěli. Pak jakž koliwěk ta wěc jest, ještě wám s pilností přikazujíce porúčieme, abyste se o to pokusili, aby to mezi nadepsanými stawy a wámi mohlo srownáno býti na tomto sněmě najprwé příštiem. A my sme také na některé prostředky w tom pomyslili, kteréž sme oznámili urozeným Janowi z Šelmberka, najwyššiemu kancléři k. Českého, a Albrechtowi z Kolowrat na Libštejně, hofmistru dworu našeho, wěrným našim milým, poručiwše jim, budeli toho potřeba, aby mezi pány a rytieřstwem a vámi na místě našem prostředku hledali. Kde o wás nepochybujem, že se w tom powolně jmieti budete; a my wám to milostí i wším dobrým nynie i potom zpomínati chcme. Pakliby se to těmi prostředky srownati nemohlo z kteréžkoli příčiny, tehdy ta wěc aby také w dobré mieře stála, jakž jest dskami zapsána, až do našeho dalšieho mezi wámi obojími rozsúzenie. Dán na Budíně, w úterý den hodu Hromničného, tisícieho pětistého prwnieho, a králowstwí našich Uherského jedenáctého a Českého třidcátého počítajíc léta.

Ex commissione propria majestatis regiae.Přihlásit/registrovat se do ISP