13.

Král Wladislaw Kutnohorským: nemoha přijeti ke sněmu o S. Jakubě uloženému, odkládá ho ke dni S. Ondřeje (30 Nov.) do Prahy, pro uwarowání různic mezi stawy wzniklých.

Na Budíně, 4 Jul. 1501. (Orig. arch. Kutnohorsk.)

Wladislaw z boží milosti Uherský Český etc. král, markrabě Morawský etc.

Poctiwí wěrní naši milí! Jakož ste k nám posly swé wyprawili, skrze kteréžto prosili ste nás, abychme pro mnohé a znamenité potřeby, jakož sú nám to široce předložili, mezi wás se wyprawili a abychme na tom sněmě, kterýž jest položen na den swatého Jakuba najprw příštieho, osobně býti ráčili: kdež my pak slyšiece mnohé hodné příčiny, pročby naší přítomnosti bylo potřebí, toho sme s pilností powážili, chtíce rádi w tom žádost waši naplniti, ale jsúce w této mieře welice zaneprázdněni netoliko swými potřebami, ale potřebú wšeho křesťanstwa, w tak náhle nikoli sme tomu dosti učiniti nemohli. Wšakž proto na tom sme konečně zuostali s radú prelátuow a pánuow králowstwie Uherského, že se mezi wás konečně s pomocí boží wyprawiti chcme, což najspíše nám možno bude. A poněwadž na tom sněme o swatém Jakubě bezelsti sami osobně nebudeme moci býti, toho sněmu z mnohých hodných příčin odkládáme, a jiný sněm pokládáme na hradě Pražském na den swatého Ondřeje apoštola božího najprw příštího. A na ten sněm a k tomu času my, dá-li buoh, konečně mezi wás osobně přijeti chcme. A protož k tomu sněmu aby se sjeli wšichni chudí i bohatí, ktož muož pro mladost i pro starost; a my jsúce tu mezi wámi, wšecky wěci, kteréž jsú ruozničné buď w zemi nebo wen z země, s pomocí boží a s radú wás wšech chcme k dobrému konci přiwésti a wšecko učiniti, což králi Českému a pánu wašemu učiniti příslušie.

Což se pak těch ruoznic dotýče, kteréž jsú mezi wámi a pány a rytieřstwem králowstwie Českého, k tomu wás napomínáme, abyste hotowi byli se wšemi potřebami, což wám k tomu potřebí jest, že wás při témž sněmě s nimi chcme srownati, ač budeli to moci býti, powolně a dobrotiwě; pakliby to býti nemohlo, ale chcme wás sprawedliwým rozsudkem wo to rozděliti a konec mezi wámi učiniti.

Také wás k tomu s pilností napomínáme, abyšte wšichni osobně wojensky pohotowě byli a lidi swé poddané k tomu zřiedili, a to beze wšeho prodléwaní, když byšte wobesláni byli, aby wšichni weřejně wzhuoru powstali wojensky. A to z těch příčin, jestližeby cizozemci do země wtrhli anebo wtrhnúti chtěli, z kterékoliwěk strany, aby jim s pomocí boží odepříno bylo. A také chtělliby kdo který neřád w králowstwí Českém bez wuole našie začieti, aneb se práwu protiwiti, proti takowému aby bylo powstáno a jich swáwuole aby byla skrocena. A také wás wšecky napomínáme i každému zwlášť slowem naším králowským přikazujem, aby žádný nic swéwolného wen z země nezačínal až do nadepsaného sněmu o swatém Ondřeji. Neb my již na tom skutečně býti chcme, abychme na tom sněmě jednoho každého opatřili podlé jeho sprawedlnosti, a kdož by k čemu sprawedlnost jměl, abychom jeho neopúščeli. A protož wědúce w tom wuoli a rozkázaní naše, zachowajtež se tak jakož wám píšem. Dán na Budíně, w neděli den swatého Prokopa, léta božího etc. prwnieho, a králowstwí našeho Uherského xi a Českého xxxo.

Ex commissione propria majestatis regiae.

Poctiwým šefmistruom a konšeluom na Horách Kutnách, wěrným našim milým.

(A tergo: "Král JMt ráčí oznamowati, že jakož o s. Jakubě ráčil přijeti, již nebude moci.")Přihlásit/registrovat se do ISP