58.

Dwoje psaní pánůw českých o námluwách, kteréž učinili z nařízení sněmu zemského s Jiříkem Wšerubským (z Gutšteina), odpowědníkem zemským, a pomocníky jeho.

Na Chyších 18 Oct. a na Mělníce 21 Oct. 1505. (Kopie arch. Kutnohorsk.)

Službu naši wzkazujem pane Záwiši, haitmane hradu Pražského, přieteli náš milý! Jakož tebe tajno není, což se p. Jiříka Wšerubského dotýče, co s ním koliwěk namluwíme, že tobě to znáti dáti máme, a ty dále také wíš, komu to oznámiti máš: i protož wěz, že sme my p. Jiříkowi glait dali s jeho pomocníky i s služebníky od této neděle najprw příští až do čtyř nedělí. A jakúž koliwěk sme s ním námluwu učinili, to my pánóm Jich Mtem při S. Martině oznámiti chcem. A pan Jiřík také se w tom času pokojně zachowati má s swými služebníky i pomocníky tak wedle těch námluw, které sme s ním učinili. Ex Chyss, w sobotu  na den S. Lukáše l. b. 1505.

Ladslaw z Šternberka.
Jetřich z Guttštaina.
Linhart Markwart ze Hrádku.

Urozeným pánóm a statečným rytieřóm a wládykám, múdrým a opatrným purkmistróm a raddám i jiným wšem obywatelóm kteréhožkoli stawu a řádu měst, městeček i wsí kraje Chrudimského, pánóm a přátelóm milým: Albrecht z Kolowrat na Libšteině, najwyšší kancléř králowstwie Českého.

Službu swú wzkazuji WMtem wšem kraje nadepsaného, znáti dáwaje: jakož podlé zóstání zemského na sněmu nyní minulém, kterýž na hradě Pražském obecní držán byl, na tom zóstáno a zawřieno bylo, že ti páni a poslowé, kteříž s jistým naučením k p. Jiříkowi Wšerubskému wysláni byli wo jednání s ním o tu ruoznici a nesnázi, w kterúž se jest s pomocníky a služebníky swými proti wší koruně dal, cožby s ním w tom koliwěk wedle zuostání wšech tří stawów zjednáno a namluweno bylo, aby to hned od týchž posluow haitmanu hradu Pražského oznámeno bylo, a on potom aby to dále mně oznámil; jakož o tom na témž sněmě zawříno a zóstáno bylo jest. I račtež wěděti, že w tom zjednání s již psaným p. Jiříkem Wšerubským píší ti páni a poslowé, kteříž k němu wysláni byli, oznamujíc jemu co a kterak sú s ním zjednali a zawřeli. Kteréhožto psaní přípis jest mi poslal, a kteréhož já WMtem také přípis posielám, abyšte nahlednúce weň a jemu porozumějíc, jím se dále zprawiti uměli a wěděli. Dán na Mělníce, w úterý den sw. XI tisíc panen, léta božieho tisícieho pětistého a pátého.Přihlásit/registrovat se do ISP