75.

Král Wladislaw Budějowským: aby nejw. kancléři  Albrechtowi z Kolowrat na místě králowě práwa dopomáhati proti lidem swéwolným nemeškali, aniž lehčili psaní králowských u sebe, jakoby ne od krále ale od kancléře pocházela.

Na Budíně, 11 Nov. 1507. (Original w archivu Budějowském.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český král a markrabě Morawský etc.

Opatrní, wěrní naši milí! Jakož dskami zemskými zapsati sme se ráčili s komorní naší wší mocí práwo obhajowati, i také listem naším proti rajtaróm a wšem swéwolným lidem, kteříby swéwuole, opustíc řád a práwo, užíwati chtěli a poddaným našim odpowiedati: i poněwadž nynie mezi wámi bytem naším nejsme, nechtiec aby w tom co scházeti mělo, poněwadž sme wždy pokoj toho králowstwie i také řád a práwo milowali a do toho králowstwie uwedli, tak aby chudý i bohatý stoje u pokoji pod řádem a práwem mohl swobodně beze wšech autisků swé sprawedliwosti užiti, poručili sme to na miestě našem k žádosti waší urozenému Albrechtowi z Kolowrat na Krupce a na Libšteině, najwyššiemu kancléři králowstwie Českého, wěrnému našemu milému, jakožto kancléři našemu, aby týž Albrecht na miestě našem proti wšem swéwolným a práwa zamítajícím lidem pówod byl, kterého sme také některým počtem lidí opatřiti ráčili, aby tiem hotowěji na miestě našem k pówodu byl, i také proti těm wšem práwu odporným a odbojným lidem, když byšte koliwěk k tomu od najwyššieho purkrabie Pražského obesláni byli, na miestě našem obhajowati pomáhali. Protož wás napomínáme, že se w tom k nám zachowáte napřed podlé powinnosti jako ku pánu swému, druhé jakožto ruka dáním práwo obhajowati (ste) slíbili, a třetí i dskami se zapsali, i listy mezi sebú utwrdili, že se skutečně w tom tak zachowáte a takowým swéwolnostem dalšieho zniku nedáte. Srozuměli sme také, že mezi sebú listy naše, kteréž k wám od nás pod pečetí naší přicházejí, lehce k sobě přijímáte a wážíte, ježto jsme tiem jisti, že nám žádných takowých listuow neokážete, abychom wám to psali a rozkazowali, čeho byšte naplniti nám powinni nebyli, ukazujíc mnozí a dáwajíc tomu příčinu, že by ti listowé ne od nás z Budína, ale od urozeného Albrechta z Kolowrat etc. najwyššieho kancléře králowstwie našeho Českého přicházeli; i sami znáti muožete, poněwadž jest on kancléř náš a toho wšeho králowstwie najwyšší, a my sme jemu pečetí našich swěřili, že skrze jiného listy naše wycházeti nemohú ani mají, než jako skrze kancléře našeho, čeho sme my jemu swěřili, a také sme toho nikdy nepoznali ani toho podnes známe, by co on psal mimo wuoli naši, jistě bychom jemu toho netrpěli ani dopustili. Protož chcem tomu, abychom w psaní našem we wšem tak zachowáni od každého byli, pokud jste nám wšickni wuobec i každý zwláště powinni jako pánu swému; neb ktožby nás koliwěk a psaní naše lehčiti chtěl a psaní našemu se protiwil, a w té wážnosti, jako na pána swého sluší, nezachowal, proti takowému každému hleděti bychme museli jako na neposlušného sluší. A protož wám oznamujem, že sme poručili témuž Albrechtowi, ačby které potřeby byly proti těm swéwolným lidem hnúti a toho wedle zřiezení zemského a také zápisu našeho potřeba kázala, aby on listy našimi wás k tomu napomínal. Protož kdyžby koli a kolikrát koli toho by potřeba byla, přikazujem wám, že se wedle psaní našeho w tom hotowě zachowáte, ač se jedenkaždý pokut na to uložených uwarowati chce, ačby se kto tak nezachowal, jakžby přislušelo; nepochybujíc o wás, že znajíc to wšecko býti wuoli a rozkázaní naše, že se w tom tak zachowáte, jakož wám píšem, jináč toho nečiníce. Datum Bude, die sancti Briccii, anno domini XVc vij,   regnorum autem nostrorum Hungarie xviijo, Boemie vero XXXVijo .

Ex commissione propria regie majestatis.

Opatrným purkmistru a konšelóm města Budějowic, w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP