7.

Král Wladislaw Kutnohorským: aby zjednání Prešpurské nebylo rušeno, a sněm aby držán byl na hradě Pražském w pátek na suché dni n. př. (5 Mart.)

Na Budíně, 29 Januar. 1501. (Orig. arch. Kutnohorsk.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král a markrabie Morawský etc.

Poctiwí wěrní naši milí! Jakož wás tajno nenie, kterak to zjednánie obecné a králowstwí Českému welmi užitečné w Prešpurce při nás ode wšech stawuow k. Č. s powolaním naším zawřieno a dokonáno jest. Kdež pak hned potom při suchých dnech postních na hradě Pražském na obecném sněmě to potom čteno a wáženo, i dále nad to, což jest wiece potřebného bylo, přičiněno a dokonáno jest. Protož ta jest wuole naše konečná, aby to tak nepohnutě držáno a zachowáno bylo. Ale poněwadž nás nynie dochází, že se některým zdá, žeby někteří z těch kusuow potřebni byli k naprawení: i nechtiece my, by co w tom na omylu mělo postaweno býti, pokládáme sněm obecní w pátek na suché dni najprw příštie na hradě Pražském; přikazujiec wám, abyšte ten sněm wo dnech trhowých podlé prwnieho obyčeje prowolati rozkázali, tak aby naň chudí i bohatí jeli. Též také abyšte i wy k tomu času jisté z sebe osoby wyberúc wyslali; a tu aby se potom z jednostejné wuole toho pilně powážilo, jestli co potřebie naprawiti, aby se naprawilo a konečně stwrdilo. Neb tomu naprosto nechceme, aby o takowú wěc wiece sněmowáno bylo a lidé k nákladóm bezpotřebným aby přicházeli. A ktožby pak koli na ten sněm z kteréhokoli stawu osobně nepřijel, chcme tomu podlé obecného swolenie, aby ti ktož se sjedú před se jednali a moc dokonati i zawřieti jměli. Pak zanetbáli kto přijeti, a bez něho se dokoná, nebude moci z toho žádnému winy dáti nežli sám sobě. Protož wědúce w tom takowú wuoli a rozkázanie naše, zachowajte se tak w tom, jakož wám píšeme. Což se pak ještě dále tu na tom sněmu obecného a potřebného jednati mieti bude, to wám oznámíme po radách a poslech těch, kteréž mezi wás na ten sněm wyprawíme. Dat. Budae fer. VI ante purific. b. Virginis, anno 1501, regnorum autem nostrorum Hungariae undecimo, Bohemiae vero tricesimo.

Ex commissione propria
Majestatis Regiae.

Poctiwým šefmistruom a konšelóm na Horách Kutnách, w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP