64.

Král Wladislaw stawům českým, k jich žádosti,  pokládá sněm obecný do Prahy k pondělí po naroz. M. B. (14 Sept.) k jednání o wyswobození pánůw ze Šwamberka jatých od p. z Gutšteina.

Na Budíně, 5 Aug. 1506. (Ex orig. arch. Trebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urození, stateční, slowútní, poctiwí a opatrní, wěrní naši milí! Jakož nám píšete oznamujíce, když ste se nynie w Plzni sjeli, že ste tu o wyswobozenie urozených z Šwamberka, wěrných našich milých, s Henrichem z Gutšteina jednali, ale tu wěc, jakž se koliwěk urozený Krištof z Šwamberka k slušnému podáwal, k konci přiwesti nemohli: tak že jest Henrich Gutštein, nechtě k takowému slušnému podáwaní přistúpiti, swéwolně odjel: žádajíce na nás, abychme pro takowú i jiné zemské potřeby, kteréž k jednání před sebú máte, sněm obecní ten pondělí po narozenie matky božie w Praze položiti, a k tomu swoliti ráčili. K kteréžto waší slušné žádosti swolili sme k tomu, a píšem teď uroz. Albrechtowi z Kolowrat na Libšteině, najw. kancléři král. Česk., w. n. m., porúčejíce jemu, aby on hned a bez meškánie takowý swrchupsaný sněm jmenem a slowem naším listowně rozeslal; tak abyšte wy wšickni sjedúce se w Praze na čas a den již jmenowaný, na tom obecním sněmu o Šwamberky i o jiné wěci a potřeby, cožby k dobrému, užitečnému a k swornosti té koruny slúžilo, předsewzieti, jednati a k konci přiwesti mohli. Dat. Budae, fer. iiija die beatae Mariae virginis de Nive, anno dom. xvcvjto, regnorum autem nostrorum Hungar. xvjto, Boemiae vero xxxvto.

Ex commissione propria Regiae Majestatis.

Urozeným, statečným, slowútným, poctiwým a opatrným pánóm, rytieřstwu, Pražanóm i jiným městóm král. Česk., w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP