3.

Petr z Rosenberka Janowi z Šelnberka: oznamuje wýminky, pod kterýmiby úřad nejw. heitmanstwí opět k žádosti králowě na se wzíti mohl.

Na Krumlowě, 23 Jun. 1500. (Koncept arch. Třebon.)

Urozenému pánu p. Janowi z Šelnberka, najw. kancléři král. Českého etc.

S. s. w. ur. p. otče muoj milý! Jakož ste semnú ráčili mluwiti od krále JMti, že JKMt na mně žádá, abych úřad haitmanský zase na se wzal, že mi JMt ráčí dáwati od úřadu tu summu jako prwé, a tu že mi p. podkomoří wydáwati má, w Praze abych bytem byl, než proto časem žebych mohl k swému domuow příhled míti: odpowěd má byla, že žádost JKMti skrze wás na mne učiněná málo na sobě nenese, že na to pomysliti chci a s přátely se poraditi a wám odpowěd dáti. I bylbych wám tu w Praze odpowěd rád dal, ale sami ste widěli, že sem té prázdnosti neměl, abych byl s přátely swými wo to wolně rozmluwiti mohl. Než teď nynie přijew domuow, wznesl sem žádost JKMti na bratří swé, i také na jiné přátely, a s nimi sem se radil. Kdež sem w jich radě toho nenašel, abych na ten spuosob prwní w to wkročiti měl. I protož milý pane otče! tato odpowěd jest má na žádost JKMti od wás na mne učiněnú, jestliže JKMt neráčí bez toho býti, kdežbych já toho nejradši zbawen byl, znaje že JKMt mnoho platnějších k tomu má, než jsem já, a mne wždy haitmanstwie neráčí zbawiti, na tento rozum JMti k wuoli učiniti bych chtěl: napřed aby zámci ke mně zřenie měli a komora králowská též, a to proto, bylaliby jaká swéwolná wýtržnost w zemi, aneb žeby cizozemci do země wtrhli, abych já ty lidi maje, JMti dobré tiem dostatečnějie opatrowati mohl. Neb nežby se snad z obeslánie mého w zemi wyzwedli, a já nemaje moci počátkem odkad lidmi hnúti, žeby tudy JMti dobré obmeškáno mohlo býti, JMti bylaby napřed škoda a mně posměch a lehkost, kteréžbych se nerad s pomocí boží dopustil. Od úřadu aby mi ráčil dáwati ijm fl gr. č. a wína, ryb a owsa na tu čeled, kterúžbych tu w Praze při sobě měl, cožby mi toho tu k ztráwení potřebie bylo; a ty penieze abych sobě předkem z duochoduow těch zámkuow wzal, a ostatek kamžby JKMt rozkázati ráčil, tu buďte obráceny. Milý pane otče, jestli žeby mne JMt wždy mieti ráčil za haitmana, a to sobě snad obtěžowati, což se zámkuow tkne, aby ke mně zřenie měli, pro ten záwazek, kterýž jest těm pánóm učiniti ráčil, kteříž sú wás zastúpili, kdež ste za dluhy JMti rukojmě s jinými pány byli, tak JMti powězte, žebych já se chtěl proti ním s těmi zámky zachowati w tom záwazku jim učiněném, pokudžby mi JKMt rozkázati ráčil. A aby ke mně zámci a komora zření měli, z nižádné jiné příčiny toho nežádám, než žebych se toho nerad dopustil, zkusiw prwé haitmanstwie co na sobě nese, bych měl malovaný haitman býti a w tom zlehčenie pána swého očekáwati a lehkosti a posměchu se doheitmaniti; pokudžby byla božie wuole, rádbych se toho wystřehl. A také pane otče milý, což se sjezduow tkne o wýtržnosti mezi korunú Českú a kniežaty okolními, aby to JMt opatřiti ráčil těm, kteřížby byli wysláni wedle smluw dědičných mezi králem JMtí a knížaty okolními učiněných, kdebych penieze na ztrawu jim bráti měl. Neb znáte, žeť najwiece k upokojení králowstwie na těch sjezdiech záleží, a žádný bez peněz že jeti nechce. A to ste nynie skutečně widěli, což se p. Fridricha Štose a Pecingara tkne, že žádný bez peněz na ten sjezd do Wiedně jeti nechtěl. Také poselstwie JKMt aby zprawiti ráčil. A s tiem pane otče milý, pán buoh se wám dobře mieti daj, tak jakž já wám wěrně přeji. Dat. Krumlow, fer. iija vigilia S. Johannis baptisto, anno etc. XVc.

Petr etc.Přihlásit/registrovat se do ISP