27.

Král Wladislaw Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála: aby manstwí hradu Karlštejna wšecka do registr zapsati dal a saud manský na Karlšteině aby řádně držán býwal.

Na Budíně, 8 Nov. 1502. (Orig. arch. Třebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský a Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozený, wěrný náš milý! Jakož tebe tajno nenie, že sme některé zámky naše w králowstwie Českém k řiezení a opakowání bez přítomnosti našie pánuom některým téhož králowstwie poručiti ráčili, tak že bychme rádi widěli týchž zámkuow i jednoho každého wywýšenie a rozmnoženie, nežli by se jich ujímati jmělo. A protož porúčieme my tobě s pilností, aby ty jakožto purkrabě zámku Karlštýnského na místě našem a slowem naším obeslal wšecky many téhož zámku, a jim rozkázal, aby jeden každý z nich wýsady a sprawedlnosti swé, jakéž kdo mají, na swá manstwie, kterýchž w držení jsú, před tebú položiece ukázali. A jedno každé manstwie i s tiem což k němu příslušie, aby w registra na Karlštýně zwláštně udělané zapsati kázal, a to konečně w roce pořád zběhlém aby se to tak stalo. Jestli že by pak ktožkoliwěk toho tak a podlé tohoto našeho tobě poručení se nezachowal, aneb žeby toho wšeho což k manstwí od nás drží, zapsati dáti se zbraňowal, a to naň dowedeno bylo, že wiece toho manstwie držie nežli jest zapsati dal: tomu chcme a s pilností poraučejíce přikazujem, aby na takowého, a k tomu statku, tak a tiem obyčejem sáhl podlé práwa manského, jakožto k promlčenému a zapřenému. A tak o tom zwláštní pilnost aby jměl, a saud manský na Karlšteině wedle obyčeje a řádu starodáwnieho aby zřiedil a ustanowil proto, aby ta paměť dobrá a obyčej nám nescházel, ale raději se stwrzowal. A protož o tom o wšem wěda wuoli a rozkázanie naše tak se zachowaj jakož píšem, jináč nečině. Dat Budae, fer. III post Leonardi, anno Christi 1502o, regnorum autem nostrorum Hungariae xiii, Boemiae vero xxxio.

Ex commissione propria majestatis regiae.

Urozenému Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála a z Blatné, purkrabí na Karlštýně, wěrnému našemu milému.Přihlásit/registrovat se do ISP