2.

Král Wladislaw stawům kraje Kauřimského: napomíná důtkliwě, aby pomoc piwowárnau sněmem dáwno swolenau, kdo ji dlužni zůstáwají, konečně do S. Jakuba n. př. složili.

Na Budíně, 18 Mai 1500. (Orig. w arch. Kutnohorském.)

Wladislaw z boží milosti Uherský a Český etc., král a markrabě
Morawský etc. urozeným, statečným a slowútným pánuom, wládykám
 i jiným obywatelóm kraje Kúřimského, wěrným našim milým,
milost naši wzkazujeme a wšecko dobré.

Wěrní milí! Jakož wás tajno není, kterak na obecním sněmu o suchých dnech letničních, když sme teď najposléze w Čechách byli, páni a rytířstwo swolili sú se dobrowolně nám pomoc učiniti s piw, z každého strichu což se zwaří groš český, a to až do plného roku pořád zběhlého; přitom také swoleno jest i dskami zapsáno, ktož peníze na úrocích mají, aby nám po jednom úroku polauletním dali. I porozuměli sme tomu, že po častém našem napomínání málo jest těch, kteřížby se k tomu měli, aby tomu dosti učiniti chtěli, než téměř wšickni tomu odpírají, rozličnými wýmluwami při tom se wymlúwajíce, ježto my sobě w tom wiece posměch nežli škodu wážíme. A protož wás wšecky i každého zwláště k tomu s pilností ještě powolně napomínáme, abyšte wšickni tu pomoc wedle swolení w moc těm pánóm a rytířstwu, ktož tu pomoc wybírají, položili w Praze na starém městě Pražském na rathúze na den S. Jakuba apoštola božieho najprw příštieho konečně beze wšech dalších odtahów. Pakliby se již kto z toho swolení wytrhl přes toto naše psaní a dáti zanetbal, již wám wšem wóbec, kohož se ta wěc dotýkati bude, to oznamujem, že sme poručili slowútnému Albrechtowi Rendlowi z Aušawy, prokuratorowi našemu wěrnému milému, aby on jednoho každého takowého swéwolného, ktožby dáti nechtěl, podlé znění desk a na to pokut dskami položených toho na místě našem dobýwal práwem. A protož ktožby se koli w takowé wěci opozdil a skrze to ke škodě přišel, z toho ať žádnému winy nedáwá nežli sám sobě. Dán na Budíne, w pondělí po S. Žofiji, let králowstwí našich Uherského w desátém a Českého we dwadcátém dewátém létě.

Ex commissione propria
Majestatis regiae.Přihlásit/registrovat se do ISP