76.

Nejmenowaný pán Český králi Wladislawowi: ostrá odpowěd, že pod přikrytím pokut na Bratří české jedná se proti práwům a swobodám pánůw českých.

W Nowém Městě, 25 Nov. 1507. (Copia arch. Třebon.)

Najjasnější králi a pane, pane muoj milostiwý! Službu swú poddanú WKMti wzkazuji. Kdež jménem WMti listowé obecní po krajích sú neseni, na kterýchžto listech ráčíte rozkazowati, kdoby ty lidi pod sebú měli, ježto sobě řiekají Bratří, aby je každý postawil na den Sw. Jana miláčka božieho w Starém městě Pražském: wiem že WMti jest to wěc wědomá, že rána božie jest weliká po wší zemi, a mnozí z nás w swých domích nejsme. Než dali sme sobě o té wěci znáti mnozí páni i z rytieřstwa, i některé wdowy znamenité, že se pro ten mor sjeti nemuožeme, a také že se to panského a rytieřského stawu dotýče a swobod toho králowstwie. I žádali sú mne mnozí z pánuow a rytieřstwa, také ze wdow, abych WMKé odpowěd dal na to psaní, že pro tento mor sjeti se nemuožeme, což se lidí našich stawení dotýče: než když najprwnější sněm obecní panského a rytieřského stawu bude, tu shledajíce se wšickni zespolka WMti na to psaní odpowěd dáme. Poněwadž se wysoce našich swobod w tom dotýče, ježto wšickni předkowé WMti ciesařowé a králowé Čeští ráčili sú při tom a při nich ty stawy zachowati, a tak přísného psanie a pod takowými na nás pokutami wkládaní nikdá neráčili ste nám činiti toho jako nyní. Neb wie WMt dobře, jaké swobody páni a rytieřstwo toho králowstwie mají, pokud králowé JMti w statcích jich rozkazowati jměli sú aneb jmíti mají anebo na ně pokuty klásti. A to bohdá když najprwnější sněm obecní bude ohledajíc swé swobody, WMti oznámíme, a pokudž powinni budem, k WMti se rádi zachowati chceme. A do WMti jako do pána swého milostiwého a sprawedliwého tu naději máme, že nás WMt při našich práwích a swobodách, pokudž sú předkowé WMti naše předky zachowati ráčili, též zachowati ráčíte. Neb mně se jistě zdá, by WMt při nás w tom králowstwie bytem býti ráčili, žeby takowých wěcí w tom králowstwie nenastáwalo, kteréž nyní jsú. A nebudeli od pána boha milosti a pomoci, a WMt neráčíteli toho jináč předsewzieti, na božie milosti (bude), nač tomu králowstwí našemu přijde tím řiezením, které se nyní děje. Dat. ex Nova civitate, die S. Katherinae virg. anno etc. xvc vijmo.Přihlásit/registrovat se do ISP