80.

Pražané oswědčují se w zemi wůbec proti spisu Rendlowu w příčině Kopidlanského.

W Praze, 7 Febr. 1508. (Z rkp. Křižownichého (XXII, D. 1.) pag. 356-58.)

Urozeným pánuom JMtem, statečným rytieřuom, slowútným wládykám, opatrným purkmistruom, konšeluom i wšem obcem, pánuom a přáteluom našim milým: my purkmistr a rada i wšecka obec starého města Pražského, službu swú wzkazujeme. WMtí, máme za to, že tajno nenie, kterak Rendl, sebraw wedle sebe některé z pánuow a z rytieřstwa, složil jest s nimi list, kterýž mělby k nám poslán býti a na nás wšecky tři města Pražská swědčiti, kterýmžto listem nás se wysoce dotýče, zamysliw to práwy a swobodami panského a rytieřského stawu; ano jest zjewné jednánie k přetržení práwa, řádu a pokoje zemského; a dotýkajíc, že bezpečni ku práwu stáwati nejsú před námi, toho dotýčíc, lečbychom jim gleity dali wěčné, a jináč žeby jezditi nechtěli; w to lidi uwozujíce, aby se podlé nich podpisowali w tom listu, ukazujíc tu mnohé winy, jakby námi, třetím stawem městským, mnohé ujmy panského a rytieřského stawu swobodě se dálo, a zwláště o Kopidlanského, kterýž sťat jest. Kdež my k tomu ke wšemu takto odpowiedáme a WMtem oznamujem, že sme my se wždycky bohdá proti králi JMti, i wšem stawuom zachowali a zachowáme, pokudž na dobré zachowáwati se příslušie; a wieme také, jak se každému pořádem a práwem zachowati máme, ktož na nás a my na něho péče nemáme, tak mnoho a dobře zachowáwali sme a zachowati wieme, jako Rendl i s těmi, ktož to o nás rozpisují; a nikdy sme ti nebyli, abychom se řádu a práwu zemskému protiwili, aniž po dnes nejsme. Též také, poněwadž sme staw třetí tohoto králowstwie i s jinými JMKé městy, ježto JMKá též (při) přijímánie JMKé do země za krále, ráčil jest pánuom, rytieřstwu, nám Pražanuom i wšem městuom při obyčejích, práwu, swobodách, wýsadách jeden každý staw zachowati, ježto kdybychom těm stawóm co mimo jich swobody a wýsady činili, nebo jednomu stawu, buď panského neb rytieřského JMtem, poněwadž máme wšickni pána jednoho krále JMt, tu bychom JMtí jakožto králem pánem swým rozeznáni a napraweni byli, ale tomu sme my bohdá žádné nedali příčiny a nedáwáme. Také neslyšíme od jiných pánuow, JMtí, ani od rytieřstwa, abychom z čeho winěni byli: než Rendl, jsa pohnán od nás ku práwu a k saudu zemskému, boje se práwa, již ukazuje nebezpečnost jezditi k němu, což snad sám myslí učiniti, aby jiné w to podlé sebe pojal, aby též nestáli, nestaneli on ku práwu, aby sám nebyl nalezen práwu odporný pod jménem práwa a swobody, jako by o to stál a pod tiem rád by pád práwu přiwedl. Pročež my WMtí wšech prosíme, že takowým jeho i těch ktož podlé něho takowé wěci křiwé a neprawé o nás smýšlejí, neračte žádného místa dáti, ani tomu wěřiti jináče, než jako o dobrých, kteříž we wšem krále JMti pána našeho milostiwého řád a práwo i každého stawu člowěka buď panského neb rytieřského zachowali sme, zachowáwáme a zachowati míníme, jako dobrým přísluší; a Kopidlanskému sme se podáwali, zdáli se jemu, žeby se od nás staroměstských ukrátilo, že před králem JMtí chceme státi a odpowiedati a práwi býti a nebo před pány a wládykami w súdu zemském bez puohonu. A poněwadž sme se na práwo a ku práwu wolali a rozeznáni s ním býti chtěli, tehdy sme nic neučinili, poněwadž sme my o to saud trpěti chtěli, a tu sme nehleděli práwa přetrhnúti, a staloli se jest co, práwem chceme napraweni býti. A když on mimo to mocí na nás sáhl, wšichni stawowé wedle práwa jste nám powinni nás obhajowati, radni a pomocni býti proti němu, jakožto proti tomu, kterýž jest práwo opowrhl a moc před se wzal, ne aby jej fedrowali a přechowáwali, fedrunky mu dáwali, též i stawunky mnozí w této zemi mimo řád, práwo a wysoké pokuty na to uložené a zapsané, mimo rozkázanie krále JMti, pána našeho milostiwého. A bychom pak tiem účinkem něco proti němu ukwapili aneb zle učinili, jakož se jest toho nestalo, tehdy poněwadž sme o to chtěli saud trpěti, dosti se jest od nás stalo. Pak ty i jiné příčiny, kteréž proti nám w tom spisu sbierají, jsú křiwé a neprawé a smyšlené beze wšeho rozumného duowodu; i též jako i prwé prosíme, že takowým wěcem místo prawdy přiložiti neráčíte ani dáti, než k nám do měst našich swobodně jeti, jakž ste prwé wždycky jezdiewati ráčili, a tomu člowěku, kterýžby wámi swú wěc prowesti chtěl, miesta dáti neráčíte a naši tuto zpráwu přijmete, jakožto od těch, kteříž sme práwem zprawowali se, pod ním pokojně stáli a stojíme proti každému, ktož nás také při práwu zachowá a zachowáwati bude, též od nás každý zachowán bude a záchowán býti má; a ktož pak mimo to na nás sahati bude, máme naději w pánu bohu napřed a potom w krále JMti, pánu našem milostiwém, we wšech pániech i rytieřstwu, že nám radni a pomocni budete, že sobě s pomocí boží před těmi takowými a swéwolnými lidmi pokoj uděláme. Datum feria II post Dorotheae, léta etc. ccccco VIIIo.Přihlásit/registrovat se do ISP