71.

Král Wladislaw Petrowi z Rosenberka a Albrechtowi z Kolowrat: aby zřídili a ohlásili wálku z Čech proti falckrabi.

Na Budíně, 29 Jul. 1507. (E copia arch. Trebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český král a markrabě Morawský etc.

Urození, wěrní naši milí! Jakož wám dobře wědomo jest, kterak tyto předešlé časy pfalcgrabě mnohé neřády a škody znamenité zemi a zbožie swá na obywatele koruny České dopauštěl, tak že sú někteří z koruny té wynešeni, šacowáni a rozličným trápením a záhubú k nenabytým škodám připraweni; kdež sme my častokrát jeho napomínali a žádali, aby takowých neřáduow a záhub na poddané naše nedopauštěl, a lidí těch wýtržných na zbožie swých proti nám a té koruně nefedrowal ani nepřechowáwal. Wšak na takowé naše časté a snažné napomenutí nic se neobrátiw, neřády ty předse jest dopauštěl i podnes dopauštěti nepřestáwá. I nemohúc jemu toho déle snésti a trpěti, a takowé záhuby na poddané naše dopauštěti, wálku otewřenú proti němu z koruny České dopustiti před se sme wzali a toho, což jest na korunu tu dopustil, a tudíž proti nám také w tom učinil skutečně, s boží pomocí se mstíti, porúčejíce wám na místě našem, abyšte wy již jsúce k tomu od nás usazení, wšem obywatelóm té koruny wuoli naši w tom oznámili, a zřídíce to, jak ta wěc předse wzata býti má, we jméno božie proti němu a jeho poddaným se zdwihli, a to přitom wšem wóbec slowem naším oznámili, jakéby koliwěk zbožie téhož pfalckrabí kde s pomocníky swými dobyl, to aby při něm zuostalo; než zámky toliko a města aby k koruně připojena byla. Protož majíc toto naše poručení, již se w tom tak přičiňte, abyšte wšecky wěci zřiedíce, k tomu se tak jměli, aby okolní kniežata tohotož příkladem swú wuoli s námi tak jakož sú tyto předešlé časy činili a přiwykli, nejměli, a takowá rajtarstwie a neřády, které se dály a dějí, aby skrze to také přetrženy byly. Dat. Budae, fer. V ante festum S. Petri ad vincula, anno etc. xvcVIIo, regnorum autem Hungarie xVIIo, Boemiae vero xxx sexto.

Wladislaus rex manu
propria subscripsit.

Urozeným Petrowi z Rozmberka, Albrechtovi z Kolowrat a na Libšteině na Krupce, najwyššiemu kancléři králowstwí Českého, wěrným našim milým.


Přihlásit/registrovat se do ISP