14.

Prowolání jmenem králowským k obci Pražské při sazení nowé rady, o pořádek a pokoj w obci etc.

W Praze, 11 Febr. 1502. (Z registr králowských, XXII,  l. 276 sl.)

Najjasnější knieže a pán p. Wladislaw Uherský a Český etc. král JMt, poněwadž jest již úředníky a konšely nowé woliti a na swém miestě w městě tomto posaditi ráčil, kteříž napřed toho, cožby ke cti a chwále božie a potom JMti a obecného dobrého bylo hleděti a jednomu každému k sprawedlnosti jeho podlé rozkázanie JMti a přísah swých dopomáhati majie a powinni jsú: toto jest při tom JMt wšem wóbec i jednomu každému z obywatelów města tohoto powěděti a oznámiti rozkázati ráčil.

Najprwé, jakož se někdy přiházelo a přiházie, že někteří buď z řemesl z jednoho anebo z wiec, nestaneli se kdy co od konšeluow po jejich wuoli, waytržnosti a pohruožky jim swéwolně a wšetečně činie, jiné z obce proti nim bauřiece a na ně ponúkajíce, aby je zbili aneb s rathúzu metali, aneb jich jinými k tomu podobnými slowy dotýkajíce: že ktožby se koliwěk takowý aneb takowí wýtržní a swéwolní nalezli a w tom postiženi byli, budiž z jednoho řemesla nebo z několika, budiž pak i wšecka obec, žeby chtějiec swú wuoli prowesti, jaké bauřky aneb pohruožky na swrchupsané konšely činili, a na ně buď takowými řečmi aneb jinač swéwolně sahati směli, ktož w tom koliwěk a kteříkoliwěk nalezeni a w prawdě shledáni by byli: že toho JMt žádnému lehčiti ani trpěti neráčí, než skutečně takowé swéwolné a wýtržné na hrdlech i na statcích jejich trestati ráčí, tak že se jejich příkladem lidé netoliko nynější ale i budúcieho wěku trestati budú. Než naprosto poněwadž jest je JKMt na tomto úřadu woliti a posaditi ráčil, ráčí nad nimi JMt ruku swú držeti, a proti takowým swéwolným a wýtržným pomocen a podstaten býti a jich proti takowým w ničemž neopúštěti, tak aby wážnost úřadu toho w moci a pewnosti swé držána a ode wšech neporušitedlně zachowána byla tak a tím spuosobem, jakož jest za předków JMti králów Českých držána a zachowáwána býwala. Zdáloliby se pak kdy kterému aneb kterým řemeslem aneb obci aneb někomu z obce, žeby se jim w čem od konšeluow ukracowalo, aneb žeby obecného dobrého zanetbáwali aneb lidem k sprawedlnostem nedopomáhali: ta cesta nemá žádnému zawřiena býti, aby se o to k JMti neměli utiekati a na JMt toho wznésti, čímby kto od nich obtiežen byl. Nébrž muož to a má učiniti každý, komužby se zdálo, že w čem od nich mimo práwo a sprawedlnost obtiežen by byl. Kdež JMt wyrozuměje takowým wěcem, tak je tomu neb těm naprawiti rozkázati ráčí, jakž toho potřeba kázati bude, tak aby se žádnému w ničemž mimo jeho sprawedlnost neukrátilo.

Dále také JKMt poručiti jest i rozkázati ráčil radě nowé, abyšte o ty ruoznice a nesnáze, kteréž sú wznikly mezi mnohými řemesly města tohoto, roky brzké a spěšné kladli a je s obú stran slyšeli, a podlé sprawedlnosti a wýsad, kteréžby která strana okázala, konečné rozsudky činili. Pakliby které tak nesnadné a obtiežné wěci mezi nimi byly, ježtobyšte jich tak brzo a lehce sami srownati a k konci přiwesti nemohli: ty abyšte JKMti potřebně wypsané poslali, aby je JMKá s radami swými ohledal a jich powážil prwé nežliby odsud odjel, a potom těch cest a prostředkuow pohledal kterými by k konečnému srownánie přiwedeny byly. Pakliby se také kdy přihodilo, žeby které ruoznice a nesnáze mezi kterými řemesly oč wznikly a powstaly, o kteréby wámi jim rok položen a jmenowán byl, tehdy kdyžby táž řemesla před saud wáš přistúpili, bylliby který aneb kteří z wás z toho řemesla na úřadě konšelském, tak JKMt jmieti ráčí, aby ten anebo ti na ten čas, pokudžby to řemeslo slyšáno a súzeno bylo, z stolic wstal a podlé spoluřemesla swého, ač se komu zdáti bude, stál, dokudž ta pře miesta a konce newezme; než jakžby konec wzala, seděti zase má w radě na swé miesto, na kterémž jest prwé sedal. Trefiloliby se pak kdy, žeby w takowých saudech několiko konšeluow wstáti musilo, tak žeby jich potom k rozwáženie a rozsudku takowých pří málo bylo, ráčí JMt toho dopustiti, abyšte k sobě k radě na ten čas některé osoby z staršiech obecních, miesto oněch, kteříž na ten čas protože se ta pře řemesla jejich dotýče z stolic wstali, wzieti, a takowú při s nimi a radú jejich rozwážiti a rozeznati mohli, pokudžby wám se za sprawedliwé zdálo a widělo, tolikkrát kolikkrátby se to přihodilo. Dále wám také JKMt toto powěděti rozkázati ráčil, jsúli kteří z obywatelów města tohoto, ježto na úřad konšelský wsazeni jsú a domy swé také na Nowém městě mají, aby každý takowý jsa na úřad města tohoto posazen, jinde osobu swú a obydlím nebyl, než w tomto městě, w kterémž jest úředníkem usazen.

Toto pak naposledy JKMt konšelóm i wšie obci powěděti rozkázati ráčil, a to we wšech swých jiných městech králowstwie tohoto jmieti ráčí, aby sobě žádný z konšeluow ani z obecních žádného za pána nebral, ani se komu mimo JKMt přikazowal pod nižádným spuosobem. Pakli sú sobě kteřížkoliwěk které pány prwé wzali a jim se přikazowali, takowí wšickni aby od nich zase we dwú neděléch pořád zběhlých odpuštěnie wzali a pánuow jiných mimo JKMt nemiewali, pod wypowěděním jednoho každého z města toho, w kterémžby kto bydlil a tak se jakož powědieno jest nezachowal.

Toto jest také JKMt starším i wšie obci města tohoto zwláště powěděti rozkázati ráčil, že poněwadž JKMt býwá w králowstwie Uherském mnohými a welikými potřebami zaneprázdněn, a býwati zde osobně newždycky muož, aby úřad konšelský každý rok obnowowal podlé obyčeje a starých zwyklostí města tohoto: i nechtě JMt aby tudy někdy pro nedostatek konšel, kteříž s swěta tohoto smrtí scházejí, a někdy snad pro některých nepilnost a netbaliwost obecnému dobrému ani komu z obywatelów města tohoto žádná se ujma ani škoda w jich sprawedlnostech a potřebách nedála: takto jest o tom zřéditi a spuosobiti ráčil: Nemohlliby kdy zde JKMt sám osobně býti a úřadu toho obnowiti, že majie konšelé JKMti každý rok osoby jisté wyberúc sepsané a w listu swém zapečetěné poslati, z kterýchž potom JMt wybera ty, kteříž se JMti hodni a úřadu tomu užitečni zdáti budú, ráčí je jim w listu swém rukú swú podepsaném sepsané a zapečetěné poslati, kteříž potom přísahu JMti obyčejnú učiniti majie a powinni budú w přítomnosti obce a před těmi pány, kteréž JMt w listu swém jmenowati bude. Než kdyžby zde JMKá w zemi sám býti ráčil, ráčí JMt konšely sám osobně saditi tak a tím obyčejem, jakož jest to JMt a předkowé JMti králowé Čeští činiti ráčili. A nad to ráčí dále JMt město toto a obywatele jeho listem swým tak opatřiti, že sázenie takowé konšel swrchupsaných nemá býti jim ani budúcím jejich k žádné ujmě ani které škodě swobod a wýsad jejich, které na to od předkuow JMti nadané a zapsané majie.

Acta et promulgata sunt haec mandata Maj. Regiae fer. vi ante
dominicam Invocavit in praetorio antedictae civitatis Pragensis
post creationem novorum consulum et per Maj.
Suam tunc designatorum, in praesentia etiam totius communitatis
civitatis ejusdem, anno a natali Christi 1502
per Ioannem Sslechtam Maj. Suae secretarium.Přihlásit/registrovat se do ISP