37.

Konečný nález zemského saudu proti Šlikům.

4 Jun. 1504. (Cod. Talmberg. fol. 303 sq.) (Cod. Gersdorf. f. 268.)

W kwaternu trhowém léta M Vc iiijo w úterý před swatým Bonifaciem.

W té při, kteráž jest mezi Šebestianem Šlikem z Holejče s jedné, a rytířstwem, many kraje Loketského, měšťany Loketskými a Warskými s strany druhé. Jakož páni Jich Milost z mocnosti saudu zemského slyšíce žaloby s obú stran, mezi nimi dskami památnými zapsati sú ráčili, aby strany nadepsané, totižto on Šebestian Šlik a Albrecht bratří stáli, a nahořepsaní manowé Loketští a Warští k rozsudku a rozeznání ten úterý po suchých dnech letničních (4 Jun. 1504) najprwé příštích; a tu jakž tíž Šlikowé winili sú je many, měšťany Loketské a Warské, že sú proti nim neprawě a nešlechetně učinili a jim se zprotiwiwše jich zámkuo dobýwali. Proti tomu také tíž manowé a oni měšťané Loketští a Warští jej Šebestiána winili, že pustiw cizozemce na zámek spolu s Mikulášem Šlikem oheň w zemi pustili, jim manuom a měšťanuom statky jich pobrawše se w ně mocí uwázali, a z nich je též mocí wytiskli; tak jakž sú to slowy širšími s obú stran k sobě mluwili, jakož to rozkázaní pánuow a wládyk z plného saudu dskami památnými swětle a zřetedlně ukazuje, tak aby oboje strany, oni Šlikowé i oni manowé a měšťané na ten den swrchupsaný stáli před saudem zemským se wšemi potřebami swými, žádných dalších odtahuow sobě neberúce, a sobě na ten čas práwi byli, nic sobě ku pomoci neberúce bez wšelikého dalšího odtahu. A kterážby koliwěk strana nestála se wšemi potřebami k rozsudku a rozeznání, poněwadž se cti a hrdla i statku dotýče, že každá strana w takowú pokutu upadnúti má, jakoby z moci jsúc pohnána byla wedle zřízení zemského a wedle toho we wšem se tak nezachowala. A k tomu w témž rozkázaní pánuow JMtí a wládyk z plného saudu dále rozkázáno, aby tíž manowé w statky, w twrze, grunty puštěni byli w skutečné držení, z kterýchž sú je wytiskli, i lidí wšech postúpili, a to konečně od téhož dne a rozkázaní pánuow JMtí z plného saudu we dwú nedělích pořád zběhlých, tak jakož pak to rozkázaní z plnosti mocnosti saudu zemského pánuo JMtí a wládyk to šíře ukazuje. Tu páni JMt a wládyky na plném saudu nahlédše w rozkázaní prwnější swé i také w listy krále JMti i také jeho Šebestiana Šlika a Mikuláše Šlika a to wšecko pilně wážiwše, nalezli a Albrecht z Kolowrat a na Libšteině najwyšsí kancléř králowstwí Českého a Petr Zwířetický z Wartmberka a na Bydžowě z pánuow, a Jiřík Karlík z Nežetic z wládyk, panský a wládycký potaz wynesli: poněwadž on Šebestian Šlik k rozeznání a rozsudku nestál jest, než za nemocného se Šebestian položil listem swým, aby tam wysláno bylo a nemoc jeho ohledána byla, ježto to není wedle práwa, a králi JMti psal, že státi k rozkázaní pánuow JMtí a wládyk z plného saudu nechce, žádaje krále JMti, aby do JMti příjezdu podlé wýsad jich zachowán byl, kteréž za otce jeho na plném saudu zemském při přítomnosti JMKé odsauzeny jsau, a k tomu dotýkaje w swém psaní pánuo JMtí některých w saudu zemském za saudce nerowné, žádaje jiného saudce, a při tom na králi JMti žádaje toho, aby knížatuom Saským wuobranu poručen byl, že se jemu nic sprawedliwého státi nemuož; a také on Šebestian podlé panského rozkázaní jim manuom statkuow jich nepostúpil; tady z té příčiny se tomu zjewně rozumí, že jest se rozkázaní pánuow JMtí a nálezu z plného saudu zprotiwil, poněwadž saudce tupil, rozkázaní dosti neučinil a statkuo manuom nepostaupil, a tudy nemoc jeho Šebestiana oznámení a opowědění podezřelá a ne wedle práwa, nižádného místa nemá, poněwadž jest se psaním i skutkem rozkázaní pánuow JMtí a wládyk z plného saudu zprotiwil a řekl státi a dostáti podlé téhož rozkázaní a nálezu pánuow JMtí a wládyk z plného saudu, nic sobě ku pomoci nebera, a tomu w ničemž dosti neučinil: protož z těch příčin jest w tu pokutu kteráž o moc zřízena jest, upadl podlé zřízení zemského. A protož naň na Šebestiana má podlé zřízení zemského sazeno w takowé pokutě býti; a oni manowé a měšťané Loketští a Warští, poněwadž po swé cti stáli sú a stojí, a on Šebestian nestál jest, že jim ten nárok, kterýž jest na ně učinil, jich cti a dobré powěsti ke škodě a ujmě nižádné na budúcí a wěčné časy býti nemá. A w statky swé oni manowé uwedeni býti mají bez prodléwaní, i také měšťané Loketští a Warští. A poněwadž on Albrecht Šlik, bratr Šebestianůw, stál a stoje těch manuow z ničehož newinil, ani oni jeho, ani sebe co na swých ctech s obú stran nyní stojíc před námi dotýkali, a prawě on Albrecht, že jich statkuow pobraní, ani také že jim jich statkowé postaupeni nejsau, žádná příčina není, ani také statku swého w držení jest: páni JMt a wládyky jej Albrechta při tom zuostawiti ráčí. Dali památné.Přihlásit/registrovat se do ISP