42.

Král Wladislaw Budějowským: mandát králowský proti Šlikům, kteří práwu zemskému zprotiwili se.

Na Budíně 21 Jun. 1504. (Orig. w archivu Budějowském.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Opatrní wěrní naši milí! Wězte, že sme poručili statečnému Albrechtowi z Leskowce, podkomořiemu králowstwie Českého w. n. m., poněwadž oni Šlikowé opowrhše řád a práwo, rozkázaní a nálezu panskému dosti sú neučinili, a w ty pokuty pro jich swéwolnost, kteréž na moc uložené jsú, upadli, aby wám oznámil a slowem naším powěděl, kdyžbykoli urozený Jindřich z Hradce najwyšší purkrabie Pražský, podlé úřadu swého a ustanowení a zřízení zemského proti týmž Šlikóm táhl a jemu wěděti dal, abyšte wy podlé možnosti swé podlé téhož podkomořieho s najwyššiem purkrabí Pražským táhli a jim Šlikóm zámkuow a statkuow jich dobýwati pomohli, odtad pryč neodtahujíc, dokudžby nám zámkowé ti w moc a k rukám našim dáni a postúpeni nebyli. I znajiec wuoli w tom naši a jisté rozkázaní, poručujem wám a s pilností přikazujem, abyšte když koli skrze téhož podkomořieho obesláni budete, a wám jménem a slowem naším rozkáže, podlé téhož najwyššieho purkrabí Pražského táhli, tak aby námi w tom nic nescházelo, poněwadž sme se s komorú naší, totiž s městy našimi, kláštery, many, s zámky swými i wšie mocí naší zapsati ráčili a podlé toho přiříci slowem naším králowským za se i za budúcie krále, práwa obhajowati a na takowého každého, kdožby k práwóm a k saudóm stáwati a rozsudkem panským dosti činiti nechtěl, pomáhati, a toho wšeho puowod býti, že wy také w tom powolni a poslušní se najíti dáte, tak jakož ste nám to přiřkli učiniti, když sme najprwé řád a práwo zřiedili a w súd zemský zasedli, ktožby se práwu zprotiwil, proti každému radni i pomocni býti; i napomienáme wás, abyšte tomu podlé těch pokut na to uložených dosti učinili. Datum Budae, f. VI ante Johannis Baptiste, anno regnorum nostrorum Hungarie xiiijo, Boemie vero xxxiijo.

Ex commissione majestatis regie.

Opatrným purkmistru a konšelóm města Budějowic, w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP