9.

Král Wladislaw Kutnohorským: pokládá sněm nowý do Prahy w úterý po prowodní neděli (20 Apr.) o pomoc proti Turkům a o jiné potřeby ještě newyřízené.

Na Budíně, 10 Mart. 1501. (Orig. arch. Kutnohorsk. a Budějowského.)

Wladislaw z božie milosti Uherský Český etc. král, markrabě Moraswský etc.

Poctiwí wěrní naši milí! Jakož wás tajno není, kterak sme na tento sněm nyní minulý byli wyprawili posly naše, urozené Jana z Šelnberka, najwyššieho kancléře králowstwie Českého, a Albrechta z Kolowrat, hofmistra dworu našeho, wěrné naše milé, a jim sme poručili mezi jinými potřebami to wám oznámiti, kterak mnohá napomínání od otce swatého papeže, i od některých králuow křesťanských jměli sme, abychom wálku proti Turku wyzdwihli, a že jich milost také nás opustiti nemíní, pokudž jich stáwá. Pak ačkoliwěk k tomu my sme dosti náchylni, abychom takowú wálku s pomocí buoží na se wzali pro obecné dobré wšeho křesťanstwa, ale proto toho sme nechtěli do konce zawříti, leč bychom prwé w tom radu waši slyšeli i také jiných poddaných našich, kteříž příslušejí k koruně České. A z té příčiny byli sme umínili do Olomúce sjeti; tu sme také byli položili rok na kwětnú neděli (4 Apr.), abyšte se k nám byli sjeli a z sebe wyberúc, což by moh najwětší počet býti, plnú mocí abyšte k nám wyslali. I srozuměli sme tomu, že ten minulý sněm nebyl jest tak potřebně rozhlášen,  jakož by na to slušelo, a tudy že sú se mnozí nesjeli. A protož pokládáme sněm jiný, abyšte se sjeli ten úterý po prowodní neděli najprw příštie (20 Apr.) do Prahy, a tu abyšte s jednostajné wuole sejdúce se na hrad Pražský, nám odpowěď dali, co se pomoci proti Turkuom dotýče; kdež nepochybujem, že to znajíc, že se takowá wěc nedotýče nás toliko, ale chudého i buohatého, a nadto dotýče se swaté wiery křesťanské a k tomu hrdel i statkuow jednoho každého, že nám takowú odpowěď dáte, kteráž by byla napřed pánu bohu wděčna a nám také příjemna a přede  wším  křesťanstwem  chwalitebna. A  na tom  sněmě má se také jednati wo cizozemce, wo poprawce po krajích, wo minci i wo mnohé jiné potřeby, kteréž sú se na tomto minulém sněmě nedokonaly. A protož wám wěříme i s pilností napomínáme, abyšte se wšickni pro takowé potřeby sjeli. Pakliby kteří přijeti zanedbali, že proto ti, kteří přijedú, podlé obecnieho swolení jednati a zawříti moc míti budú. A wědúce takowú wuoli a rozkázaní toto naše, nepochybujem, že po dwa trhy w městě wašem prowolati rozkážete, jinač toho nečiníc. Dán na Budíně, w středu po neděli Reminiscere, léta božieho tisícieho pětistého prwního, a králowstwie našich Uherského jedenáctého a Českého třicátého.

Ex commissione propria majestatis regiae.

Poctiwým šefmistruom a konšeluom na Horách Kutnách, wěrným našim milým.

(A tergo: "Král JMt pokládá sněm feria iija post conductum paschae.")Přihlásit/registrovat se do ISP