28.

Odpowěd daná Pražanům a poslům z měst od pánůw a wládyk na sněmu shromážděných.

W Praze 14-15 Nov. 1502 (MS. Vienn. 5106. f. 91.)

"Mo Vc ijo"

W pondělí po S. Brikcí na sněmu obecním na hradě Pražském držaném od pánuow JMtí a wládyk Pražanuom a posluom z měst tato dole psaná odpowěd dána jest w tato slowa:

Páni Pražané a páni poslowé z měst! Jakož ste nás panského a rytířského stawu žádali, abychom wás při wašich práwiech a swobodách, sprawedlnostech a užitciech zachowali: tak my prawíme, že my nic newíme, bychom w čem aneb oč s wámi činiti měli, ježtoby proti wašim práwuom a swobodám bylo; neb o wšecky wěci předešlé králem JMtí s wámi konec a místo máme. Než wždy ještě prawíme, jestli co jiného mimo to oč s wámi konec máme, ježtoby se wašich sprawedlností dotýkalo, a wy nám to oznámíte, rádi to chcme slyšeti a s wámi se o to slušně a přátelsky rownati, jako s swými milými přátely. Pakli se wám toho nezdá nám oznámiti, oznamte to králi JMti: a když nám to JKMt oznámí, my na to JKMti odpowěd dáti chcme, a k wám se přátelsky mieti.

Tato odpowěd z rozkázanie panského a wládyckého w plném sněmě w registra rozkázána jest zapsati. Relator pan hofmistr dworský JMt pan Albrecht z Kolowrat na Libšteině etc.

"Fer. III post Brictii odpowěd na řeč měst, kterúž ku pánuom a k rytířstwu učinili."

Milí páni Pražané a páni poslowé z měst! My wás při wašich práwích a sprawedlnostech rádi chcme zachowati, kteréž wám sprawedliwě náleží, a nikdy sme wám w ně nesahali: jediné wy nás při našich práwiech, swobodách a při rozsudcích krále pána našeho JMti prwnějších i nynějších zachowajte, kteříž mezi námi a wámi učiněni jsú. Pakli se wám zdá přes to, že my wám tuto co nepřátelského podáwáme, ale chcme o to JMKú s wámi rádi napraweni býti. Pakli se wám zdá s námi s samými o to jednati: abyste toho čas jmenowali a nám ty ruoznice oznámili, chcem s wámi rádi jednati a na nás nemá nic slušného sjíti.

Což se pak toho dotýče, kdež ste powěděli, že k práwuom stáwati nechcete, krom o dédictwie swobodné, o lidi zběhlé a o čeled zběhlú: milí páni Pražané a páni poslowé z měst! pomyslte na to, co nám i wám nynie práwo bez přítomnosti krále JMti činí, že to swornost, pokoj, jednotu a lásku: pak máli wámi to rušeno býti a kaženo, mybychme wám toho (buoh zná) neřádi přáli, jakožto třetímu stawu w této zemi starobylému, a podlé těch záwazkuow, kteréž ste wy tak dobře jako i my králi JMti k podniknutí práwa učinili a slíbili. A žádáme wás, že toho napřed sami pro se i pro nás také před se bráti nebudete.

Dále jakož ste powěděli, žebyšte žádost swú a naši nám (sic) odpowěd wuokolniem zemiem, králuom, kniežatuom i jiným stawuom rozpisowati chtěli: milí páni Pražané a páni poslowé z měst! jaká poctiwost, jaký užitek wám z toho zruosti muož neb přijíti, bez pochyby máte ten rozum, že to rozwážiti umíte a muožete. Než panský a rytieřský staw (pán buoh zná) žebychom rádi swornosti a pokoje užiti chtěli, a pod tiem pokojem s wámi w dobré swornosti a lásce státi, a těm se brániti, ktožby této koruně lehkost a neswornost činiti chtěli.Přihlásit/registrovat se do ISP