47.

Král Wladislaw Zdeňkowi Lwowi z Rožmitálu: aby na sněmu o S. Wáclawě jménem králowým jednal se stawy o dopomožení práwa, zwláště proti Šlikům, a o ukojení stran w zemi.

Na Budíně, 19 Sept. 1504. (Cod. Talmberg. f. 416b. Cod. Gersdorf. f. 350b. sq.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozený, wěrný náš milý! Wěz, že teď píšem na tě list wěřicí ke wšem stawuom král. Českého do plného sněmu, kterýž nyní držán bude o S. Wáclawě na hradě Pražském, poraučejíc tobě, aby ty na ten list wěřicí k nim ke wšem slowem a jménem naším mluwil a s nimi jednal, aby se wšichni pro zachowání práwa a zřízení zemského, nechajíce wší kyselosti i jiných wěcí stranních a odporných, ačby které takowé ruoznice mezi nimi byly, na straně, w lásce a swornosti jměli a zachowali podlé powinnosti, ktérúž jsú nám a práwu zawázáni, proti Šlikuom i každému, kdožby se nám, práwu a nálezuom panským zprotiwil, z jednostejné wuole táhli, a takowé swéwolné lidi podlé zřízení zemského a pokut na to uložených trestati a w poslušenstwí uwesti pomáhali. Jestližeby pak mezi nimi kterýmikoli stawy a stranami jacíkoliwěk slibowé, záwazky a punty, kteřížby proti nám, práwu a zřízení zemskému, i také proti jejich powinnostem byli, že my to wšecko mocí naší králowskú zdwiháme, rušíme, kazíme a w nic obracujem, chtíce tomu konečně, aby takowí slibowé, záwazci a punty žádné moci a pewnosti neměli, a také aby jedni druhým podlé těch záwazkuow a slibuow nebyli sobě co powinni činiti a zdržowati nyní i budúcně. Kterúžto wěc my tobě, twému zdání a rozumu, k dalšímu konečnému jednání a srownání poraučíme, tak aby se w obhajowání a dopomožení práwa, i w jiných wěcech a potřebách zemských, cožby k swornosti, upokojení a obecnému dobrému toho králowstwí slúžilo, podlé powinnosti srownáwali, a w tom se z jednostejné wuole powolně a poslušně jměli a zachowali. Datum Budae, fer. V ante festum Sancti Matthaei apostoli et evangelistae anno dom. 1504, regnorum autem nostrorum Hungariae quindecimo, Bohemiae vero tricesimo quarto.

Urozenému Zdeňkowi Lwowi z Rožmitálu a z Blatné, najw. sudímu král. Českého, wěrnému našemu milému.Přihlásit/registrovat se do ISP